KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI DESTEKLEME PROGRAMI (KKYDP 14. ETAP) EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ 

Resmi Gazete Tarih ve Sayı : 21.11.2020 / 31311 (Tebliğ No: 2020/24)

Başvuru  Süresi   : Bakanlıkça hazırlanan güncel uygulama rehberinin  yayımı tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yapılır ( Son Başvuru Tarihi :  06/03/2021)

Yatırım Süresi    :  Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe, sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür. (30.11.2021)

Değerlendirme Puanı : Proje başvurusunda bulunmuş ve değerlendirme neticesinde ön değerlendirme kriterlerinden 60 ve üzeri, genel değerlendirme kriterlerinden de 65 ve üzeri puan almış olan başvurulara ait ön değerlendirme puanının %75’i ve genel değerlendirme puanının %25’i toplanarak elektronik ağ üzerinde nihai puan belirlenir.

 Hibe Verilecek Yatırım Harcamaları :

 • İnşaat İşleri alım giderlerine,
 • Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine

Hibeye esas proje toplam yatırım tutarları  : (KDV Hariç)

 • YENİ TESİS                                                                                 : 3.000.000 TL
 • KISMEN YAPILMIŞ (TAMAMLAMA)                                      : 2.000.000 TL
 • KAPASİTE ARTIRIMI                                                                 : 1.500.000 TL
 • TEKNOLOJİ YENİLEME VEYA MODERNİZASYON                :  1.500.000 TL

Hibeye esas proje tutarının alt limiti : 250.000.- TL.

Hibe Oranı  : Hibeye esas, uygun gerçekleşecek proje tutarının % 50’sidir.

Ayni Katkı Oranı : Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye esas mal alım tutarları dışında,  tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktardır. (KDV’nin tamamı)

Proje Toplam Tutarı : Program kapsamında hibeye esas proje tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek ayni katkı tutarlarının toplamını ifade eder.

81 ilde başvurulmak, kırsal alanda yapılmak ve KOBİ olmak üzere;

 • Kırsal Alan : 31.12.2012 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu verilerine  dayanılarak nüfusu 20.000’den az olan tüm illerdeki yerleşim yerlerini,
 • Küçük Ölçekli İşletme  : 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosunun herhangi biri 25 Milyon TL.’yı aşmayan işletmeyi
 • Orta Ölçekli İşletme : 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosunun herhangi biri 125 Milyon TL.’yı aşmayan işletmeyi

GENEL ŞARTLAR  :

 1. Yatırımcı gerçek kişi veya KOBİ statüsünde tüzel kişi olmak zorundadır.
 2. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
 3. Tüzelkişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularında başvurabilirler.
 4. Yatırımcılar tebliğ kapsamında ülke genelinde sadece 1 adet proje başvurusunda bulunabilirler. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birliklerinin tüzel kişilik olarak proje başvurusunda bulunmaları, üyelerinin ve/veya ortaklarının tüzel kişilik veya bireysel olarak farklı yatırım konularında başvuru yapmalarına engel teşkil etmez.
 5. Başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için alınmış veya alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin ve/veya yapı kayıt belgesinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu olması gerekiyor.
 6. Yeni yatırımlarda ve tamamlama konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması.
 7. Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması halinde; tapu kaydının yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, hissedarlardan birisinin başvurusu halinde diğer hissedarların yatırımcıya yetki vermesi ve her bir hissedarın sahibi oldukları taşınmaz üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu ve işletmenin faaliyete geçtikten sonra en az 5 yıl süreyle işletmenin faaliyetine engel olabilecek ölçüde başka bir tesis kurmayacaklarının beyan edildiği noter tasdikli belgeyi online olarak başvuru aşamasında diğer yüklenecek belgeler kısmına yüklemeleri gerekmektedir.
 8. Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret veya Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden başvuru sahibi adına proje başvuru tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması ve tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin  olması
 9. Hazine, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İhtisas küçük sanayi sitesinde yapılacak yatırımlar için ise; arsa tahsis / irtifak belgesi bunların bağlı bulundukları mevzuata göre alınır.
 10. Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olması veya gerçek ve tüzel kişilerden proje kabul tarihinden itibaren en az yedi yıl süre ile kiralanmış olması gerekir. Ayrıca; yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kiralama süresi boyunca sözleşmenin iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de bulunması gerekir.

11. Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvuruların inşaat işlerini içermesi, durumunda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması veya belediye, il özel idaresi, ziraat odası, ticaret borsası, ticaret veya sanayi odasından kiralanan yerler için başvuru sahibi adına güncel uygulama rehberinin yayım tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya; Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük İhtisas Sanayi Sitesinden tahsis/irtifak belgesinin bağlı oldukları mevzuata göre alınmış olması.

12. Tarımsal amaçlı kooperatiflerce yapılacak olan yatırım konularına ait başvuruların hiçbirinde mülkiyetin başvuru sahibine ait olması veya yedi yıl kira süresi şartı aranmaz.

13. Niteliği yeni tesis olan başvurular; kırsal alan, küçük ihtisas sanayi sitesi, ihtisas/karma/özel organize sanayi bölgesi ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılması halinde; öncelikli olarak değerlendirilir.

14. Ekonomik Yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmemektedir.

15. İşletmelerin, kurum kazancı (vergi öncesi kâr) oluşmasına rağmen, kurumlar vergisinin kurum kazancından fazla çıkması dolayısıyla (vergi sonrası net kâr oluşmaması) elde ettiği zararlar hariç olmak üzere, mali bilançosunda 3 yıl üst üste vergi öncesi zarar görünmesi (eksi mali bilanço) halinde proje

16. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanmış yatırımcı, hibeye esas proje tutarının % 3’ü tutarında süresiz limit dahilinde banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi imza aşamasında il Müdürlüğüne vermesi gerekir. Teminat nakdi olarak da verilebilir.

17. Potansiyel tedarikçiler/yükleniciler, detayları teklif davet mektubu ve teknik şartnamede yer alan her bir harcama kalemini fiyatlandırarak ve son teslim tarihini geçirmeden, teklif davet mektubunda belirtilen bütün şartlara uygun şekilde tekliflerini sunmalıdırlar.

18. Potansiyel tedarikçiler/yükleniciler tekliflerini KDV ve tüm vergiler hariç olarak ve teknik şartnamede belirtilen tüm kalemleri fiyatlandırarak vermelidirler.

19. Yatırımcı, makine ve ekipman alımı kapsamında;

 • 100.000 TL üzerindeki her bir uygun harcama için satın alımı gerçekleştirmek amacıyla, en az 3 (üç) farklı potansiyel tedarikçiden/yükleniciden geçerli 3 (üç) farklı teklif,
 • 100.000 TL ve altındaki her bir uygun makine ve ekipman alımı kapsamındaki harcama için satın alımı gerçekleştirmek amacıyla en az 1 (bir) geçerli teklif almak zorundadır.

Yatırımcı, yapım işleri alımı kapsamında;

 • Yapım işlerinde satın alımı gerçekleştirmek amacıyla uygun harcama tutarına bakılmaksızın mutlaka en az 3 (üç) geçerli teklif almak zorundadır.
 • Ancak; yatırımcının yapım işleri için alınacak teklifte başvuru yapıldığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan ve her bir poz için belirlenen fiyatın en fazla %85’ini tavan fiyat olarak esas alması halinde; yapım işlerinde satın alımı gerçekleştirmek amacıyla en az 1 (bir) geçerli teklif almak suretiyle satın almasını gerçekleştirebilir.

20. Yapım işleri ile makine ekipman alımları için alınacak teklifte/tekliflerde, teklif geçerlilik süresi başvuru son tarihinden itibaren en az 3 ayı kapsamalıdır. Yani başvuru yapıldığı tarih itibarıyla ve hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığının yatırımcıya tebliğ edildiği tarihte başvuru dosyasında bulunan bu alımlara ilişkin tüm teklifler geçerli olmalıdır.

21. İnşaat yapımı ile ilgili satın almalarda teklif sahibinin aşağıda verilen asgari yeterlilik kriterlerini karşılaması gerekmektedir:

 • Son üç yılda, işbu davette tanımlanan işlere eşdeğer inşaat işlerinin doğasına ve karmaşıklığına sahip en az bir işin inşaatında ana yüklenici olarak çalışmış olmak (satın alma bedelinin en az %75’i oranında iş bitirme belgesi),
 • Yapı müteahhidi yetki belgesi o İşin tatminkar bir şekilde yapımına yeterli inşaat ekipmanı ve personeli olması (sahiplik ya da taahhüt belgesi), o Sözleşme kapsamındaki işlerin başarıyla yerine getireceğine ve gerekli mali kaynaklara sahip olduğunu belgeleyen kanıtları sunmak (diğer bir deyişle, mali kaynakların bulunabilirliğini destekleyen Banka Referans Mektubu )
 • Yatırımcı, alım yapacağı alanda faaliyet gösteren potansiyel tedarikçilerden / yüklenicilerden teklif almalıdır.
 • Başvuru sahipleri, faaliyet alanları uygun olsa bile, başvuru yaptıkları döneme ait başka projelerin inşaat, makine ekipman ve hizmet alımlarına teklif veremezler. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda mevcut başvuruları reddedilir.

EKONOMİK YATIRIM KONULARI

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar (TÜY)

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

2020/24 nolu Tebliğde yer alan yatırım konularıyla uygunluk gösteren faal tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapacakları başvurularda başvuru kodu YEÜ olur.

Yenilenebilir enerji kaynağı, 2020/24 nolu Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili sunulan projenin bir unsuru olması halinde bütçe içine dâhil edilerek hibe desteği kapsamında proje ile bir bütün olarak değerlendirilir. Bu kapsamında, yeni tesis, tamamlama, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında başvuru yapıldığında, söz konusu konunun kodu seçilmelidir

Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması konusunda yeni tesis, tamamlama, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında başvuru yapıldığında, proje GES konusunda da bütçelendirilmiş ise konu kodu TÜİ-B olmalıdır. Ayrıca, projenin değerlendirilmesi aşamasında yenilenebilir enerji kullanıldığı ulusal öncelikli yatırım olarak değerlendirilir.

Başvuru kodu YEÜ olan yatırımlarda;

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yetiştiriciliği işletmelerinde güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

Toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

Üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, hibe kapsamında değerlendirilir.

Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı eğer jeotermal veya biyogaz ise seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir.

Tesiste elektrik enerjisi üretilecekse yıllık enerji ihtiyacının %110 oranının üzerinde kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

 

Jeotermal enerji kaynağı için kiralama yapılabilir. Ancak kiralama süresi Tebliğ yayım tarihinden itibaren en az 7 (yedi) yıl olmalıdır. Kiralama bedeli ise hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Tesisin bulunduğu parselde yer alan jeotermal nakil hattı hibe desteği kapsamında olup parsel dışındaki nakil hattı hibe desteği kapsamı dışındadır.

Jeotermal kuyu ile ilgili hibe ödemesi yapılabilmesi için sondaj sonrası pompa tecrübesi sonucu yeterli suyun çıkarılması ve işletme ruhsatının alınmış olması gerekmektedir.

Rüzgar, Güneş, Jeotermal ve Biyogaz enerjileri dışında ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji yenilenebilir enerji olarak değerlendirilmez.

Yenilenebilir enerji olarak biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılarak elektrik üretecek bütün yatırım konularında enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şarttır.

Yenilenebilir enerji ile ilgili 2020/24 nolu Tebliğ ve bu uygulama rehberinde belirtilen kriterlerin karşılanması şartı ile hibe ödemeleri bağlantı sözleşmesinde belirtilen kurulu güç üzerinden yapılır.

Bağlantı sözleşmesinde belirtilen gücün, bağlantı izni ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan sebeplerle, projede öngörülen kurulu gücün %51’in altına düşmesi ve bu durumun da resmi belgelerle tespit edilmesi halinde, bu tarihten itibaren yenilenebilir enerji üretim tesisi başvurularında yatırımcının gerekçeleriyle birlikte bir ay içerisinde talep etmesi, il müdürlüğünün mevzuata uyarlılığını inceleyerek İPYB’nin uygun rapor düzenlemesi ve İl Müdürünün raporu onaylaması halinde, gerekli belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlüğün de talebin mevzuata uyarlılığını tespit ederek uygun görmesi halinde sözleşme tasfiye edilir ve yatırımcının teminatı iade edilir.

Yenilenebilir enerji üretimi, başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi ise, bu durumda projede enerji ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek, yatırımın geri kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılacak bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya 2020/24 nolu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisin kapasite raporunda hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Elde edilen enerjinin, mevcut veya 2020/24 nolu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının %110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanır.

Yenilenebilir enerji üretimi, başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi ise, projede enerji ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek yatırımın geri kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Mevcut seraların enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynağından karşılanmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon, projenin konu kodu ise YEÜ (Yenilenebilir enerji üretim tesisi) olmalıdır. Aksi takdirde, örneğin projenin konu kodu TÜY olarak belirtilmiş ise başvuru değerlendirmeye alınmaz ve iptal edilir/hibe sözleşmesi imzalanmaz.

İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile mevcut seralar için teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında; iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemi ile yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir.

Yeni sera projeleri başvurularında, yenilenebilir enerji kaynağı da (jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr) uygun harcama kapsamında değerlendirilir.

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanılan sera projelerinde; güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması zorunludur. Bunların dışındaki sistemler kabul edilmez.

Yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda, teknik gerekçelerinin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda güneş enerjisi panelleri komşu parselde yer alabilir. Bu durumda enerji nakil hattı yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

Sera yatırımlarında, yenilenebilir enerji olarak güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılacak tesisin kurulu gücü üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi gerekmektedir. %110 oranının dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı jeotermal veya biyogaz ise, bu kaynakların seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir.

Daha önce yenilenebilir enerji kaynaklı sera ile ilgili olarak hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar aynı sera ile ilgili başvuru yapamazlar.

Modern sera başvurularında teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon kapsamında sulama, gübreleme, havalandırma, iklimlendirme vb. proje konuları da hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Ancak, bu projelerde yenilenebilir enerji kullanımında hibeye esas proje giderleri kısmında bütçelendirilmiş olması ön koşuldur. Bu durumda, dekar başı sera maliyet, rakamların en fazla %35’ine, yenilenebilir enerjinin tek başına projelendirilmesi halinde ise %25’ine kadar bütçelendirilmelidir.

Başvuru projesi sadece yenilenebilir enerji üretimi konusunda bütçelendirilmişse başvuru kodu YEÜ olmalıdır.

Yenilenebilir enerji ile birlikte sulama, gübreleme, havalandırma, iklimlendirme vb. konularının da bütçelendirilmesi halinde başvuru kodu TÜY-A olmalıdır. Aksi halde başvuru reddedilecektir.

Modern sera için teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon kapsamında iklimlendirme projelendirmek isteyen yatırımcının projesinde yenilenebilir enerji (YEÜ) kullanımı bulunmaması halinde projesi reddedilecektir.

Yeni tesis başvuruları ve yarım kalmış tesisler hariç, faal tesisler için yenilenebilir enerji ile ilgili başvuru yapılacak ise yatırımın niteliği teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon, başvuru konusu YEÜ olmalıdır.

Başvuru projesinin, mevcut süt işleme tesisinin enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynağından karşılanmasına yönelik hazırlanması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon, projenin konusu ise YEÜ (yenilenebilir enerji üretim tesisi) olmalıdır. Aksi takdirde, örneğin projenin konusu TÜİ altında yer alan TÜİ-C olarak belirtilmiş ise başvuru iptal edilir.

Mevcut seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji başvurusu teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olarak yapılabilir. Mevcut seralar için tamamlama başvurusunda bulunulamaz.

Ulusal şebekeye bağlanmak üzere elektrik üretimine yönelik yenilenebilir enerji üretim tesisleri ile yenilenebilir enerjili diğer yatırım konularında, enerji üretimi ile ilgili hibe sözleşmesi ekinde ön bağlantı anlaşması, nihai ödemede de sistem kullanım anlaşmasının idareye sunulması halinde ödeme yapılır.