KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI DESTEKLEME PROGRAMI (KKYDP 14. ETAP) EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

Resmi Gazete Tarih ve Sayı : 21.11.2020 / 31311 (Tebliğ No: 2020/24)

Başvuru  Süresi   : Bakanlıkça hazırlanan güncel uygulama rehberinin  yayımı tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yapılır.   ( Son Başvuru Tarihi :  06/03/2021)

Yatırım Süresi    :  Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe, sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür. (30.11.2021)

Değerlendirme Puanı : Proje başvurusunda bulunmuş ve değerlendirme neticesinde ön değerlendirme kriterlerinden 60 ve üzeri, genel değerlendirme kriterlerinden de 65 ve üzeri puan almış olan başvurulara ait ön değerlendirme puanının %75’i ve genel değerlendirme puanının %25’i toplanarak elektronik ağ üzerinde nihai puan belirlenir.

Hibe Verilecek Yatırım Harcamaları :

–          İnşaat İşleri alım giderlerine,

–          Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine

Hibeye esas proje toplam yatırım tutarları  : (KDV Hariç)

 • YENİ TESİS                                                                              : 3.000.000 TL
 • KISMEN YAPILMIŞ (TAMAMLAMA)                                  : 2.000.000 TL
 • KAPASİTE ARTIRIMI                                                             : 1.500.000 TL
 • TEKNOLOJİ YENİLEME VE MODERNİZASYON            : 1.500.000 TL

Hibeye esas proje tutarının alt limiti : 250.000.- TL.

Hibe Oranı  : Hibeye esas, uygun gerçekleşecek proje tutarının % 50’sidir.

Ayni Katkı Oranı : Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye esas mal alım tutarları dışında,  tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktardır. (KDV’nin tamamı)

Proje Toplam Tutarı : Program kapsamında hibeye esas proje tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek ayni katkı tutarlarının toplamını ifade eder.

81 ilde başvurulmak, kırsal alanda yapılmak ve KOBİ olmak üzere;

 • Kırsal Alan : 31.12.2012 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu verilerine  dayanılarak nüfusu 20.000’den az olan tüm illerdeki yerleşim yerlerini,
 • Küçük Ölçekli İşletme  : 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosunun herhangi biri 25 Milyon TL.’yı aşmayan işletmeyi
 • Orta Ölçekli İşletme : 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosunun herhangi biri 125 Milyon TL.’yı aşmayan işletmeyi

GENEL ŞARTLAR  :

1)      Yatırımcı gerçek kişi veya KOBİ statüsünde tüzel kişi olmak zorundadır.

2)      Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

3)      Tüzelkişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularında başvurabilirler.

4)      Yatırımcılar tebliğ kapsamında ülke genelinde sadece 1 adet proje başvurusunda bulunabilirler. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birliklerinin tüzel kişilik olarak proje başvurusunda bulunmaları, üyelerinin ve/veya ortaklarının tüzel kişilik veya bireysel olarak farklı yatırım konularında başvuru yapmalarına engel teşkil etmez.

5)      Başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için alınmış veya alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin ve/veya yapı kayıt belgesinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu olması gerekiyor.

6)      Yeni yatırımlarda ve tamamlama konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması.

7)      Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması halinde; tapu kaydının yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, hissedarlardan birisinin başvurusu halinde diğer hissedarların yatırımcıya yetki vermesi ve her bir hissedarın sahibi oldukları taşınmaz üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu ve işletmenin faaliyete geçtikten sonra en az 5 yıl süreyle işletmenin faaliyetine engel olabilecek ölçüde başka bir tesis kurmayacaklarının beyan edildiği noter tasdikli belgeyi online olarak başvuru aşamasında diğer yüklenecek belgeler kısmına yüklemeleri gerekmektedir.

8)      Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret veya Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden başvuru sahibi adına proje başvuru tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması ve tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair  taahhütnamenin  olması

9)      Hazine, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İhtisas küçük sanayi sitesinde yapılacak yatırımlar için ise; arsa tahsis / irtifak belgesi bunların bağlı bulundukları mevzuata göre alınır.

10)   Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olması veya gerçek ve tüzel kişilerden proje kabul tarihinden itibaren en az yedi yıl süre ile kiralanmış olması gerekir. Ayrıca; yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kiralama süresi boyunca sözleşmenin iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de bulunması gerekir.

11)   Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvuruların inşaat işlerini içermesi, durumunda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması veya belediye, il özel idaresi, ziraat odası, ticaret borsası, ticaret veya sanayi odasından kiralanan yerler için başvuru sahibi adına güncel uygulama rehberinin yayım tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya;

Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük İhtisas Sanayi Sitesinden tahsis/irtifak belgesinin bağlı oldukları mevzuata göre alınmış olması.

12)   Tarımsal amaçlı kooperatiflerce yapılacak olan yatırım konularına ait başvuruların hiçbirinde mülkiyetin başvuru sahibine ait olması veya yedi yıl kira süresi şartı aranmaz.

13)   Niteliği yeni tesis olan başvurular; kırsal alan, küçük ihtisas sanayi sitesi, ihtisas/karma/özel organize sanayi bölgesi ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılması halinde; öncelikli olarak değerlendirilir.

14)   Ekonomik Yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmemektedir.

15)  İşletmelerin, kurum kazancı (vergi öncesi kâr) oluşmasına rağmen, kurumlar vergisinin kurum kazancından fazla çıkması dolayısıyla (vergi sonrası net kâr oluşmaması) elde ettiği zararlar hariç olmak üzere, mali bilançosunda 3 yıl üst üste vergi öncesi zarar görünmesi (eksi mali bilanço) halinde proje reddedilecektir.

16)   Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanmış yatırımcı, hibeye esas proje tutarının % 3’ü tutarında süresiz limit dahilinde banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi imza aşamasında il Müdürlüğüne vermesi gerekir. Teminat nakdi olarak da verilebilir.

17)   Potansiyel tedarikçiler/yükleniciler, detayları teklif davet mektubu ve teknik şartnamede yer alan her bir harcama kalemini fiyatlandırarak ve son teslim tarihini geçirmeden, teklif davet mektubunda belirtilen bütün şartlara uygun şekilde tekliflerini sunmalıdırlar.

18)   Potansiyel tedarikçiler/yükleniciler tekliflerini KDV ve tüm vergiler hariç olarak ve teknik şartnamede belirtilen tüm kalemleri fiyatlandırarak vermelidirler.

19)   Yatırımcı, makine ve ekipman alımı kapsamında;

 • 100.000 TL üzerindeki her bir uygun harcama için satın alımı gerçekleştirmek amacıyla, en az 3 (üç) farklı potansiyel tedarikçiden/yükleniciden geçerli 3 (üç) farklı teklif,
 •  100.000 TL ve altındaki her bir uygun makine ve ekipman alımı kapsamındaki harcama için satın alımı gerçekleştirmek amacıyla en az 1 (bir) geçerli teklif almak zorundadır.

Yatırımcı, yapım işleri alımı kapsamında;

 •  Yapım işlerinde satın alımı gerçekleştirmek amacıyla uygun harcama tutarına bakılmaksızın mutlaka en az 3 (üç) geçerli teklif almak zorundadır.
 •  Ancak; yatırımcının yapım işleri için alınacak teklifte başvuru yapıldığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan ve her bir poz için belirlenen fiyatın en fazla %85’ini tavan fiyat olarak esas alması halinde; yapım işlerinde satın alımı gerçekleştirmek amacıyla en az 1 (bir) geçerli teklif almak suretiyle satın almasını gerçekleştirebilir.

20)   Yapım işleri ile makine ekipman alımları için alınacak teklifte/tekliflerde, teklif geçerlilik süresi başvuru son tarihinden itibaren en az 3 ayı kapsamalıdır. Yani başvuru yapıldığı tarih itibarıyla ve hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığının yatırımcıya tebliğ edildiği tarihte başvuru dosyasında bulunan bu alımlara ilişkin tüm teklifler geçerli olmalıdır.

21)   İnşaat yapımı ile ilgili satın almalarda teklif sahibinin aşağıda verilen asgari yeterlilik kriterlerini karşılaması gerekmektedir:

 • Son üç yılda, işbu davette tanımlanan işlere eşdeğer inşaat işlerinin doğasına ve karmaşıklığına sahip en az bir işin inşaatında ana yüklenici olarak çalışmış olmak (satın alma bedelinin en az %75’i oranında iş bitirme belgesi),
 • Yapı müteahhidi yetki belgesi o İşin tatminkar bir şekilde yapımına yeterli inşaat ekipmanı ve personeli olması (sahiplik ya da taahhüt belgesi), o Sözleşme kapsamındaki işlerin başarıyla yerine getireceğine ve gerekli mali kaynaklara sahip olduğunu belgeleyen kanıtları sunmak (diğer bir deyişle, mali kaynakların bulunabilirliğini destekleyen Banka Referans Mektubu )
 • Yatırımcı, alım yapacağı alanda faaliyet gösteren potansiyel tedarikçilerden / yüklenicilerden teklif almalıdır.
 • Başvuru sahipleri, faaliyet alanları uygun olsa bile, başvuru yaptıkları döneme ait başka projelerin inşaat, makine ekipman ve hizmet alımlarına teklif veremezler. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda mevcut başvuruları reddedilir.

EKONOMİK YATIRIM KONULARI

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar (TÜY-C)

      Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine  yönelik; (Koyun-Keçi)
Yeni tesislerin yapımı,
Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
Faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı
Teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları;
hibe kapsamında değerlendirilir.

  Küçükbaş et / süt  koyunculuğu  üretimi tesisleri   en az 200 baş,

        Küçükbaş et / süt  keçicilik  üretimi tesisleri            en az 150 baş,

olmalıdır.

Kriterler :

1)      Sunulacak projede sürü projeksiyonu yer alacaktır.

2)      Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin %30’undan az olamaz.

3)      Örneğin; sunulacak projenin kapasitesi 500 baş ise başvuru sahibinin başvuru aşamasında en az 150 baş koyun-keçiye sahip olması veya nihai rapordan önce en az 150 baş koyun / keçiye sahip olacağını taahhüt etmesi gerekmektedir. Hibe ödemesi bu koşul yerine getirilmeden yapılmaz. 5 yıllık izleme sonunda taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşması gerekmektedir. Son yıl yapılacak kontrolde taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılmadığının tespiti halinde hibe sözleşmesi hükümlerince fesih işlemleri başlatılır.

4)      Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi aynı tesiste projelendirilebilir.

5)      Mevcut ağılda, sadece ekipmanlar için kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında hibe başvurusu yapılabilir. Proje uygulanacak tesiste, yeni yatırımlarda aranan asgari koşulların mevcut olması şartı aranacaktır. Bu şartlara sahip olmayan başvurular reddedilecektir.

6)      Küçükbaş için köy tüzel kişiliğinde yeterli miktarda mera alanı olduğuna dair belge sunulduğu taktirde başvuru uygun kabul edilecektir.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olan alanlar:

1)      Koyun ve keçi ağılı projelerinde; beher hayvan başına 2 m2 alan, her 10 adet hayvan başına en az 2,5 m² alan düşecek şekilde doğum bölmesi, her 50 baş hayvan başına en az 2 m2 alan düşecek şekilde revir, kuzu/oğlak bölmesi ve dezenfeksiyon alanı, kapasitesi 500 baştan büyük olan başvurularda ise yıkama ünitesi planlanması zorunludur.

2)      Yatırımcının uygulayacağı projede 10 küçükbaş hayvan için işletme adına kayıtlı en az 3 dekar ekili yem bitkisi ve/veya çayır arazisi olmalı ve/veya bir yem bitkisi üreticisi ile hayvan sayısıyla orantılı olarak imzaladığı sözleşmeyi veya köy tüzel kişiliğinde yeterli miktarda mera alanı olduğuna dair belge sunmalıdır.

3)      Yatırımcının uygulayacağı projede 10 küçükbaş hayvan için işletme adına kayıtlı en az 3 dekar ekili yem bitkisi ve/veya çayır arazisi olmalı ve/veya bir yem bitkisi üreticisi ile hayvan sayısıyla orantılı olarak imzaladığı sözleşmeyi veya köy tüzel kişiliğinde yeterli miktarda mera alanı olduğuna dair belge sunmalıdır.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olan ekipmanlar
Kapasitesi 500 baştan büyük olan proje başvurularında; otomatik suluk ve süt soğutma tankı zorunlu olan ekipmanlardır.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan alanlar
Yem deposu (üstü kapalı), soğutma sistem odası ve kapasitesi 500 baştan küçük olan proje başvurularında yıkama ünitesi yapımı isteğe bağlı olup zorunlu olmayan alanlardır.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan ekipmanlar
Gübre sıyırıcı, gübre karıştırıcı, gübre pompası, süt soğutma ve depolama tankı (sütü 2 gün depolayacak kapasitede), yem kırma makinesi, yem karma makinesi (sabit/ hareketli), kapasitesi 500 baştan küçük olan proje başvurularında; otomatik suluk, yem deposu, süt soğutma tankı ve yeni yatırımlarda mobil süt sağım ünitesi zorunlu olmayan ekipmanlardır. Bu ekipmanların dışında projede yer alan makine/ekipman alımları ayni katkı ile karşılanacaktır.

Genel Kriterler
1)      Küçükbaş konularında yeni yatırım niteliğindeki başvurularda faal tarımsal işletmeyle orantılı balya ve silaj makinesi hibe kapsamında değerlendirilir. Balya ve silaj makinesi için referans fiyat uygulanacak olup, uygun harcama tutarı üst limiti 100.000 TL ile sınırlıdır. Referans fiyatların üst limitlerden fazla olması halinde bu tutarı aşan kısım ayni katkı ile karşılanmalıdır.
2)      Yeni yatırım kapsamında yapılacak balya ve silaj makinesi başvurularında, yatırımcının kendine ait traktörü ile alacağı makine/ekipmana uygun büyükbaş/küçükbaş hayvan mevcudu olmalı ve bunlarla ilgili belgeleri KKYDP on-line başvuru sisteminde proje başvurusunda diğer kategorisi altındaki bölüme yüklemelidir.
3)      Yatırımcının uygulayacağı projede 1 büyükbaş hayvan/10 küçükbaş hayvan için işletme adına kayıtlı en az 3 dekar ekili yem bitkisi ve/veya çayır arazisi olmalı ve/veya bir yem bitkisi üreticisi ile hayvan sayısıyla orantılı olarak imzaladığı sözleşmeyi ibraz etmelidir.
4)      Yeni tesis/tamamlama veya mevcut ahır/ağılın kapasitesini artırmaya yönelik proje sunan yatırımcılara ara ödeme yapılamaz.
5)      Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.
6)      Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz.
7)      Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi düzenlenecek hakediş kapsamında bir defada yapılır.