KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI DESTEKLEME PROGRAMI (KKYDP 14. ETAP) EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ 

Resmi Gazete Tarih ve Sayı : 21.11.2020 / 31311 (Tebliğ No: 2020/24)

Başvuru  Süresi   : Bakanlıkça hazırlanan güncel uygulama rehberinin  yayımı tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yapılır ( Son Başvuru Tarihi :  06/03/2021)

Yatırım Süresi    :  Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe, sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür. (30.11.2021)

Değerlendirme Puanı : Proje başvurusunda bulunmuş ve değerlendirme neticesinde ön değerlendirme kriterlerinden 60 ve üzeri, genel değerlendirme kriterlerinden de 65 ve üzeri puan almış olan başvurulara ait ön değerlendirme puanının %75’i ve genel değerlendirme puanının %25’i toplanarak elektronik ağ üzerinde nihai puan belirlenir.

 Hibe Verilecek Yatırım Harcamaları :

 • İnşaat İşleri alım giderlerine,
 • Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine

Hibeye esas proje toplam yatırım tutarları  : (KDV Hariç)

 • YENİ TESİS                                                                                 : 3.000.000 TL
 • KISMEN YAPILMIŞ (TAMAMLAMA)                                      : 2.000.000 TL
 • KAPASİTE ARTIRIMI                                                                 : 1.500.000 TL
 • TEKNOLOJİ YENİLEME VEYA MODERNİZASYON                :  1.500.000 TL

Hibeye esas proje tutarının alt limiti : 250.000.- TL.

Hibe Oranı  : Hibeye esas, uygun gerçekleşecek proje tutarının % 50’sidir.

Ayni Katkı Oranı : Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye esas mal alım tutarları dışında,  tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktardır. (KDV’nin tamamı)

Proje Toplam Tutarı : Program kapsamında hibeye esas proje tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek ayni katkı tutarlarının toplamını ifade eder.

81 ilde başvurulmak, kırsal alanda yapılmak ve KOBİ olmak üzere;

 • Kırsal Alan : 31.12.2012 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu verilerine  dayanılarak nüfusu 20.000’den az olan tüm illerdeki yerleşim yerlerini,
 • Küçük Ölçekli İşletme  : 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosunun herhangi biri 25 Milyon TL.’yı aşmayan işletmeyi
 • Orta Ölçekli İşletme : 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosunun herhangi biri 125 Milyon TL.’yı aşmayan işletmeyi

GENEL ŞARTLAR  :

 1. Yatırımcı gerçek kişi veya KOBİ statüsünde tüzel kişi olmak zorundadır.
 2. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
 3. Tüzelkişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularında başvurabilirler.
 4. Yatırımcılar tebliğ kapsamında ülke genelinde sadece 1 adet proje başvurusunda bulunabilirler. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birliklerinin tüzel kişilik olarak proje başvurusunda bulunmaları, üyelerinin ve/veya ortaklarının tüzel kişilik veya bireysel olarak farklı yatırım konularında başvuru yapmalarına engel teşkil etmez.
 5. Başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için alınmış veya alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin ve/veya yapı kayıt belgesinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu olması gerekiyor.
 6. Yeni yatırımlarda ve tamamlama konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması.
 7. Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması halinde; tapu kaydının yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, hissedarlardan birisinin başvurusu halinde diğer hissedarların yatırımcıya yetki vermesi ve her bir hissedarın sahibi oldukları taşınmaz üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu ve işletmenin faaliyete geçtikten sonra en az 5 yıl süreyle işletmenin faaliyetine engel olabilecek ölçüde başka bir tesis kurmayacaklarının beyan edildiği noter tasdikli belgeyi online olarak başvuru aşamasında diğer yüklenecek belgeler kısmına yüklemeleri gerekmektedir.
 8. Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret veya Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden başvuru sahibi adına proje başvuru tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması ve tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin  olması
 9. Hazine, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İhtisas küçük sanayi sitesinde yapılacak yatırımlar için ise; arsa tahsis / irtifak belgesi bunların bağlı bulundukları mevzuata göre alınır.
 10. Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olması veya gerçek ve tüzel kişilerden proje kabul tarihinden itibaren en az yedi yıl süre ile kiralanmış olması gerekir. Ayrıca; yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kiralama süresi boyunca sözleşmenin iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de bulunması gerekir.

11. Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvuruların inşaat işlerini içermesi, durumunda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması veya belediye, il özel idaresi, ziraat odası, ticaret borsası, ticaret veya sanayi odasından kiralanan yerler için başvuru sahibi adına güncel uygulama rehberinin yayım tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya; Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük İhtisas Sanayi Sitesinden tahsis/irtifak belgesinin bağlı oldukları mevzuata göre alınmış olması.

12. Tarımsal amaçlı kooperatiflerce yapılacak olan yatırım konularına ait başvuruların hiçbirinde mülkiyetin başvuru sahibine ait olması veya yedi yıl kira süresi şartı aranmaz.

13. Niteliği yeni tesis olan başvurular; kırsal alan, küçük ihtisas sanayi sitesi, ihtisas/karma/özel organize sanayi bölgesi ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılması halinde; öncelikli olarak değerlendirilir.

14. Ekonomik Yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmemektedir.

15. İşletmelerin, kurum kazancı (vergi öncesi kâr) oluşmasına rağmen, kurumlar vergisinin kurum kazancından fazla çıkması dolayısıyla (vergi sonrası net kâr oluşmaması) elde ettiği zararlar hariç olmak üzere, mali bilançosunda 3 yıl üst üste vergi öncesi zarar görünmesi (eksi mali bilanço) halinde proje

16. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanmış yatırımcı, hibeye esas proje tutarının % 3’ü tutarında süresiz limit dahilinde banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi imza aşamasında il Müdürlüğüne vermesi gerekir. Teminat nakdi olarak da verilebilir.

17. Potansiyel tedarikçiler/yükleniciler, detayları teklif davet mektubu ve teknik şartnamede yer alan her bir harcama kalemini fiyatlandırarak ve son teslim tarihini geçirmeden, teklif davet mektubunda belirtilen bütün şartlara uygun şekilde tekliflerini sunmalıdırlar.

18. Potansiyel tedarikçiler/yükleniciler tekliflerini KDV ve tüm vergiler hariç olarak ve teknik şartnamede belirtilen tüm kalemleri fiyatlandırarak vermelidirler.

19. Yatırımcı, makine ve ekipman alımı kapsamında;

 • 100.000 TL üzerindeki her bir uygun harcama için satın alımı gerçekleştirmek amacıyla, en az 3 (üç) farklı potansiyel tedarikçiden/yükleniciden geçerli 3 (üç) farklı teklif,
 • 100.000 TL ve altındaki her bir uygun makine ve ekipman alımı kapsamındaki harcama için satın alımı gerçekleştirmek amacıyla en az 1 (bir) geçerli teklif almak zorundadır.

Yatırımcı, yapım işleri alımı kapsamında;

 • Yapım işlerinde satın alımı gerçekleştirmek amacıyla uygun harcama tutarına bakılmaksızın mutlaka en az 3 (üç) geçerli teklif almak zorundadır.
 • Ancak; yatırımcının yapım işleri için alınacak teklifte başvuru yapıldığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan ve her bir poz için belirlenen fiyatın en fazla %85’ini tavan fiyat olarak esas alması halinde; yapım işlerinde satın alımı gerçekleştirmek amacıyla en az 1 (bir) geçerli teklif almak suretiyle satın almasını gerçekleştirebilir.

20. Yapım işleri ile makine ekipman alımları için alınacak teklifte/tekliflerde, teklif geçerlilik süresi başvuru son tarihinden itibaren en az 3 ayı kapsamalıdır. Yani başvuru yapıldığı tarih itibarıyla ve hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığının yatırımcıya tebliğ edildiği tarihte başvuru dosyasında bulunan bu alımlara ilişkin tüm teklifler geçerli olmalıdır.

21. İnşaat yapımı ile ilgili satın almalarda teklif sahibinin aşağıda verilen asgari yeterlilik kriterlerini karşılaması gerekmektedir:

 • Son üç yılda, işbu davette tanımlanan işlere eşdeğer inşaat işlerinin doğasına ve karmaşıklığına sahip en az bir işin inşaatında ana yüklenici olarak çalışmış olmak (satın alma bedelinin en az %75’i oranında iş bitirme belgesi),
 • Yapı müteahhidi yetki belgesi o İşin tatminkar bir şekilde yapımına yeterli inşaat ekipmanı ve personeli olması (sahiplik ya da taahhüt belgesi), o Sözleşme kapsamındaki işlerin başarıyla yerine getireceğine ve gerekli mali kaynaklara sahip olduğunu belgeleyen kanıtları sunmak (diğer bir deyişle, mali kaynakların bulunabilirliğini destekleyen Banka Referans Mektubu )
 • Yatırımcı, alım yapacağı alanda faaliyet gösteren potansiyel tedarikçilerden / yüklenicilerden teklif almalıdır.
 • Başvuru sahipleri, faaliyet alanları uygun olsa bile, başvuru yaptıkları döneme ait başka projelerin inşaat, makine ekipman ve hizmet alımlarına teklif veremezler. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda mevcut başvuruları reddedilir.

EKONOMİK YATIRIM KONULARI

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar (TÜY)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar

 • Bu yatırım ile küçük ve orta ölçekli çiftliklerin (hâlihazırda üretim yapmakta olanlar veya yeni başlayacak olanlar) genişletilmesi, Bakanlık mevzuatı ile ulusal mevzuatlar doğrultusunda iyi balık yetiştirme uygulamalarına yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
 • Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 • Bu yatırımlar denizlerde istiridye, midye ve alabalık türleri ile iç sularda alabalık türleri, yayın balığı, mersin balığı, sazan, tilapya, karabalık, makro ve mikro algler, midye, karides, kara salyangozu üretimi ve yetiştirilmesi amacıyla yapılan sabit yatırımları kapsamakta olup, bir yandan kültür balıkçılığı yapan çiftliklerimizin modernize edilmesini, diğer yandan da bu faaliyetin yetersiz olduğu bölgelerde kültür balıkçılığının yaygınlaşmasını teşvik etmektedir.
 • Denizlerde yetiştiricilik konularında yapılacak proje başvurularında başvuru kodu SÜİA olmalıdır.
 • İç sularda yetiştiricilik konularında yapılacak proje başvurularında başvuru kodu SÜİB olmalıdır.
 • Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda yapılacak proje başvurularında kurulu üretim tesis kapasiteleri;
  • İç sularda en az 25 en fazla 500 ton,
  • Denizlerde ve kapalı sistemlerde en az 500 en fazla 1.000 ton/yıl olmalıdır.
 • Sadece kuluçkahane yapımı da hibe kapsamında değerlendirilecektir.
 • Bu projelerin uygulanmasında çevre koruma ve etkin atık yönetimi konusundaki Bakanlık mevzuatı ve ulusal mevzuatımız göz önünde bulundurulacaktır.
 • Aynı zamanda, hâlihazırda üretimi gerçekleştirilmeyen balık türlerinin üretimine yönelik çeşitlendirmeyi hedef alan projelere öncelik tanınacaktır.
 • Destekleme kapsamında yapılacak üretimin “midye yetiştiriciliği hariç” entansif (tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiricilik) olması gerekmektedir.
 • Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan sular için filtrasyon ekipmanları, oksijenlendirme sistemleri, tesislerden çıkan suların arıtılması için kullanılması gereken ekipmanlar ve özellikle toprak havuzlarda ve kapalı devre sistemde su ürünleri yetiştiriciliği yapılan tesislerde enerji kurulum sistemleri su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar projesi içinde bütçelendirilmesi halinde hibe kapsamında değerlendirilecektir.
 • Tam kapalı devre sisteme (Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar serisinin kullanılarak dışkı ve yem artıklarının uzaklaştırılması, kalite ve kimyasal yapı bakımından oksijence zenginleştirilmesi, karbondioksitin uçurulması, ozon ve/veya UV ile muamele gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına dayanan, daha az su kullanımı, birim hacimden daha yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden daha fazla yararlanmayı sağlayan, yer ve tür serbestisi olan ve daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi temin eden tam kontrollü sistemi) yönelik su ürünleri üretimi de hibe kapsamında değerlendirilecektir.

Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği için hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olan alet ve ekipmanlar;

Kafes, kafes ağı, kafes bağlantı elemanları (şamandra, kollektör, halat, çakar, flaşör, zincir kilidi, zincir, çapa, radansa), kuş ağı kulesi, ağ yıkama makinaları, su kalitesi ölçüm cihazı, balık nakil tankı, tüp dolum kompresörü, balık boylama makinesi, boyut ölçme cihazı, balık gözlem aynası, buzlama makinesi, balık nakil tankı, balık pompası, en az 10 metre boyunda ruhsatlı teknelere hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı, aşılama makinesi ve ekipmanları, mikroskop, otomatik yemleme makinesi, ısı ve ışık yalıtımlı yem deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olan alet ve ekipmanlardır.

Karada su ürünleri yetiştiricilik tesisleri için hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olan alet ve ekipmanlar:

İnşaat gideri olarak havuz yapımı, kuluçka dolabı, buzlama makinesi, balık nakil tankı, balık boylama makinesi, balık yetiştirme tankı, balık pompası, su dağıtım sistemi (boru, vana), su kalitesi ölçüm cihazı, su filtrasyon, oksijenlendirme ve geri kazanım sistemleri, jeneratör ve elektrik sistemleri, güneş enerjisi panelleri, aşılama makinesi ve ekipmanları, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olan alet ve ekipmanlardır. İdari bina inşaat giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmemektedir.

Kuluçkahaneler için gerekli olan alet ve ekipmanlar:

İnşaat gideri olarak havuz yapımı, kuluçka dolabı, yavru tankı, su filtrasyon, oksijenlendirme ve geri kazanım sistemleri, balık boylama makinesi, balık pompası, su dağıtım sistemi (boru, vana), balık nakil tankı, jeneratör ve elektrik sistemleri, güneş enerjisi panelleri, yumurta seçme makineleri, dezenfeksiyon makineleri, markalama makinesi, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olan alet ve ekipmanlardır. İdari bina inşaat giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmemektedir.

 Midye yetiştiriciliği için gerekli olan alet ve ekipmanlar:

Platform için (HDPE boru sistemi, şamandıra, çapa, zincir, zincir kilit takımı, halka kollektör, şamandıralı çakar fener, çapa gergi şamandırası), file, midye ekim makinesi, midye hasat makinesi, midye yıkama ve boylama makinesi, midye tutunma halatı, su kalitesi ölçüm cihazı, tüp dolum kompresörü, buzlama makinesi, en az 10 metre boyunda ruhsatlı teknelere hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olan alet ve ekipmanlardır.

Kapalı devre sistem için gerekli olan alet ve ekipmanlar:

İnşaat giderleri, mekanik filtrasyon cihazı, hassas filtrasyon cihazı, biyolojik filtre, protein ayrıştırıcı, UV ve ozon sterilizasyonu, su sıcaklığı ısıtma ve soğutma sistemi, oksijen ve sıcaklık, ph ölçüm, kontrol ve dağıtım sistemi, desatürasyon sistemi, defosforizasyon sistemi, denitrifikasyon sistemi, atık tutma sistemi, balık yetiştirme tankları, su dağıtım sistemi (boru, vana), güneş enerjisi panelleri, aşılama makinesi ve ekipmanları, mikroskop hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olan alet ve ekipmanlardır.