KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI DESTEKLEME PROGRAMI (KKYDP 14. ETAP) EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ 

Resmi Gazete Tarih ve Sayı : 21.11.2020 / 31311 (Tebliğ No: 2020/24)

Başvuru  Süresi   : Bakanlıkça hazırlanan güncel uygulama rehberinin  yayımı tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yapılır ( Son Başvuru Tarihi :  06/03/2021)

Yatırım Süresi    :  Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe, sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür. (30.11.2021)

Değerlendirme Puanı : Proje başvurusunda bulunmuş ve değerlendirme neticesinde ön değerlendirme kriterlerinden 60 ve üzeri, genel değerlendirme kriterlerinden de 65 ve üzeri puan almış olan başvurulara ait ön değerlendirme puanının %75’i ve genel değerlendirme puanının %25’i toplanarak elektronik ağ üzerinde nihai puan belirlenir.

 Hibe Verilecek Yatırım Harcamaları :

 • İnşaat İşleri alım giderlerine,
 • Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine

Hibeye esas proje toplam yatırım tutarları  : (KDV Hariç)

 • YENİ TESİS                                                                                 : 3.000.000 TL
 • KISMEN YAPILMIŞ (TAMAMLAMA)                                      : 2.000.000 TL
 • KAPASİTE ARTIRIMI                                                                 : 1.500.000 TL
 • TEKNOLOJİ YENİLEME VEYA MODERNİZASYON                :  1.500.000 TL

Hibeye esas proje tutarının alt limiti : 250.000.- TL.

Hibe Oranı  : Hibeye esas, uygun gerçekleşecek proje tutarının % 50’sidir.

Ayni Katkı Oranı : Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye esas mal alım tutarları dışında,  tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktardır. (KDV’nin tamamı)

Proje Toplam Tutarı : Program kapsamında hibeye esas proje tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek ayni katkı tutarlarının toplamını ifade eder.

81 ilde başvurulmak, kırsal alanda yapılmak ve KOBİ olmak üzere;

 • Kırsal Alan : 31.12.2012 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu verilerine  dayanılarak nüfusu 20.000’den az olan tüm illerdeki yerleşim yerlerini,
 • Küçük Ölçekli İşletme  : 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosunun herhangi biri 25 Milyon TL.’yı aşmayan işletmeyi
 • Orta Ölçekli İşletme : 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosunun herhangi biri 125 Milyon TL.’yı aşmayan işletmeyi

GENEL ŞARTLAR  :

 1. Yatırımcı gerçek kişi veya KOBİ statüsünde tüzel kişi olmak zorundadır.
 2. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
 3. Tüzelkişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularında başvurabilirler.
 4. Yatırımcılar tebliğ kapsamında ülke genelinde sadece 1 adet proje başvurusunda bulunabilirler. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birliklerinin tüzel kişilik olarak proje başvurusunda bulunmaları, üyelerinin ve/veya ortaklarının tüzel kişilik veya bireysel olarak farklı yatırım konularında başvuru yapmalarına engel teşkil etmez.
 5. Başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için alınmış veya alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin ve/veya yapı kayıt belgesinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu olması gerekiyor.
 6. Yeni yatırımlarda ve tamamlama konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması.
 7. Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması halinde; tapu kaydının yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, hissedarlardan birisinin başvurusu halinde diğer hissedarların yatırımcıya yetki vermesi ve her bir hissedarın sahibi oldukları taşınmaz üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu ve işletmenin faaliyete geçtikten sonra en az 5 yıl süreyle işletmenin faaliyetine engel olabilecek ölçüde başka bir tesis kurmayacaklarının beyan edildiği noter tasdikli belgeyi online olarak başvuru aşamasında diğer yüklenecek belgeler kısmına yüklemeleri gerekmektedir.
 8. Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret veya Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden başvuru sahibi adına proje başvuru tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması ve tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin  olması
 9. Hazine, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İhtisas küçük sanayi sitesinde yapılacak yatırımlar için ise; arsa tahsis / irtifak belgesi bunların bağlı bulundukları mevzuata göre alınır.
 10. Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olması veya gerçek ve tüzel kişilerden proje kabul tarihinden itibaren en az yedi yıl süre ile kiralanmış olması gerekir. Ayrıca; yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kiralama süresi boyunca sözleşmenin iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de bulunması gerekir.

11. Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvuruların inşaat işlerini içermesi, durumunda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması veya belediye, il özel idaresi, ziraat odası, ticaret borsası, ticaret veya sanayi odasından kiralanan yerler için başvuru sahibi adına güncel uygulama rehberinin yayım tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya; Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük İhtisas Sanayi Sitesinden tahsis/irtifak belgesinin bağlı oldukları mevzuata göre alınmış olması.

12. Tarımsal amaçlı kooperatiflerce yapılacak olan yatırım konularına ait başvuruların hiçbirinde mülkiyetin başvuru sahibine ait olması veya yedi yıl kira süresi şartı aranmaz.

13. Niteliği yeni tesis olan başvurular; kırsal alan, küçük ihtisas sanayi sitesi, ihtisas/karma/özel organize sanayi bölgesi ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılması halinde; öncelikli olarak değerlendirilir.

14. Ekonomik Yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmemektedir.

15. İşletmelerin, kurum kazancı (vergi öncesi kâr) oluşmasına rağmen, kurumlar vergisinin kurum kazancından fazla çıkması dolayısıyla (vergi sonrası net kâr oluşmaması) elde ettiği zararlar hariç olmak üzere, mali bilançosunda 3 yıl üst üste vergi öncesi zarar görünmesi (eksi mali bilanço) halinde proje

16. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanmış yatırımcı, hibeye esas proje tutarının % 3’ü tutarında süresiz limit dahilinde banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi imza aşamasında il Müdürlüğüne vermesi gerekir. Teminat nakdi olarak da verilebilir.

17. Potansiyel tedarikçiler/yükleniciler, detayları teklif davet mektubu ve teknik şartnamede yer alan her bir harcama kalemini fiyatlandırarak ve son teslim tarihini geçirmeden, teklif davet mektubunda belirtilen bütün şartlara uygun şekilde tekliflerini sunmalıdırlar.

18. Potansiyel tedarikçiler/yükleniciler tekliflerini KDV ve tüm vergiler hariç olarak ve teknik şartnamede belirtilen tüm kalemleri fiyatlandırarak vermelidirler.

19. Yatırımcı, makine ve ekipman alımı kapsamında;

 • 100.000 TL üzerindeki her bir uygun harcama için satın alımı gerçekleştirmek amacıyla, en az 3 (üç) farklı potansiyel tedarikçiden/yükleniciden geçerli 3 (üç) farklı teklif,
 • 100.000 TL ve altındaki her bir uygun makine ve ekipman alımı kapsamındaki harcama için satın alımı gerçekleştirmek amacıyla en az 1 (bir) geçerli teklif almak zorundadır.

Yatırımcı, yapım işleri alımı kapsamında;

 • Yapım işlerinde satın alımı gerçekleştirmek amacıyla uygun harcama tutarına bakılmaksızın mutlaka en az 3 (üç) geçerli teklif almak zorundadır.
 • Ancak; yatırımcının yapım işleri için alınacak teklifte başvuru yapıldığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan ve her bir poz için belirlenen fiyatın en fazla %85’ini tavan fiyat olarak esas alması halinde; yapım işlerinde satın alımı gerçekleştirmek amacıyla en az 1 (bir) geçerli teklif almak suretiyle satın almasını gerçekleştirebilir.

20. Yapım işleri ile makine ekipman alımları için alınacak teklifte/tekliflerde, teklif geçerlilik süresi başvuru son tarihinden itibaren en az 3 ayı kapsamalıdır. Yani başvuru yapıldığı tarih itibarıyla ve hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığının yatırımcıya tebliğ edildiği tarihte başvuru dosyasında bulunan bu alımlara ilişkin tüm teklifler geçerli olmalıdır.

21. İnşaat yapımı ile ilgili satın almalarda teklif sahibinin aşağıda verilen asgari yeterlilik kriterlerini karşılaması gerekmektedir:

 • Son üç yılda, işbu davette tanımlanan işlere eşdeğer inşaat işlerinin doğasına ve karmaşıklığına sahip en az bir işin inşaatında ana yüklenici olarak çalışmış olmak (satın alma bedelinin en az %75’i oranında iş bitirme belgesi),
 • Yapı müteahhidi yetki belgesi o İşin tatminkar bir şekilde yapımına yeterli inşaat ekipmanı ve personeli olması (sahiplik ya da taahhüt belgesi), o Sözleşme kapsamındaki işlerin başarıyla yerine getireceğine ve gerekli mali kaynaklara sahip olduğunu belgeleyen kanıtları sunmak (diğer bir deyişle, mali kaynakların bulunabilirliğini destekleyen Banka Referans Mektubu )
 • Yatırımcı, alım yapacağı alanda faaliyet gösteren potansiyel tedarikçilerden / yüklenicilerden teklif almalıdır.
 • Başvuru sahipleri, faaliyet alanları uygun olsa bile, başvuru yaptıkları döneme ait başka projelerin inşaat, makine ekipman ve hizmet alımlarına teklif veremezler. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda mevcut başvuruları reddedilir.

EKONOMİK YATIRIM KONULARI

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar (TÜY)

a)      Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları

Bu konularda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu TÜY-E olmalıdır.

Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanesi konusunda teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları dışındaki başvurular kabul edilmez.

 •      Tesis; Günlük en az 30 sığır ve 50 koyun/keçi, en fazla 250 sığır ve 2.000 koyun/ keçi kesim kapasitesine,
 •      Sadece sığır kesimi gerçekleştiriliyorsa, günlük en az 36, en fazla 500 hayvan kesim kapasitesine,
 •       Sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, günlük en az 290, en fazla 4.000 hayvan kesim kapasitesine sahip olmalıdır.
 •      Sunulan projelerde; Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanların kesiminin ve kesimi takiben etlerin ve sakatatların içerisinde muhafaza edileceği üretim kapasitesine uygun soğuk hava deposu ve/veya şoklama ünitesine sahip olması, bu ürünlerin soğuk depoda muhafaza edilmesi ve projenin, içerisinde sakatat temizleme ve/veya işleme tesisi, et parçalama tesisi ve ambalajlama ve/veya paketleme tesisini bulundurması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip olmayan büyükbaş ve küçükbaş kesimhane projeleri reddedilecektir.

Büyükbaş, küçükbaş başvuruları tesiste parçalama ve paketleme ünitesi varsa TÜİ-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması başlığı altındaki TÜİ-C Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması kapsamında yapılmalıdır. Bu kapsamda yapılmayan başvurular ve kanatlı kesimhaneleri, sabit yatırımlar kapsamında projelendirildiğinde başvuru iptal edilir ve hibe desteği kapsamda değerlendirilmez.

b)     Kanatlı Kesimhanelerine Yönelik Yatırımlar

Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları

Kanatlı kesimhanesi konusunda sadece yeni tesis kapsamındaki başvurular kabul edilecek ve hibeden yararlandırılacaktır.

Tamamlama ile kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme ve modernizasyon kapsamında hibe başvurusu alınmayacaktır.

Bu konularda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu TÜY-F olur.

 • Kanatlı kesimhanelerinin tesis kısmının,

saatte en az 1.000 en fazla 5.000 tavuk veya

saatte en az 100 en fazla 1.000 hindi ya da kaz kapasitesine ve

en az 0,5 en fazla 5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama kapasitesine sahip olması gerekmektedir.

 • Üretim kapasitesine uygun soğuk hava ve/veya şoklama ünitesi bulunmayan kanatlı kesimhaneleri, tesisi projeleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
 • Yasal mevzuata uygun bir soğuk hava ve/veya şoklama deposuna sahip olunduğu belgelenen başvurular ise söz konusu soğuk hava deposunun, tesisin yapılacağı parselde yer alması ve tesis ile bir bütünlük arz etmesi halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 • Ödeme için nihai rapor eklerinde yapı kullanma izni, işletme kayıt/şartlı onay/onay belgesi, çalışma izin belgesi, çevre izin ve lisans veya çevre izin belgesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, vb. sunulmalıdır.
 • Yeni yapılan kanatlı kesimhanelerinin tamamında, Kamu Sağlığı, Gıda Hijyeni ve Hayvan Refahı konularındaki yönetmelik hükümlerinin ve tüm zorunlu ulusal standartların gözetildiğine dair ilgili il müdürlüğü tarafından düzenlenmiş belge (EK5) nihai rapor ekinde sunulacaktır.
 • Kanatlı kesimhaneleri projelerinde ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileştirilmesi amacıyla kurulacak laboratuvarlar, ekipmanları, işleme tesisi içinde etin izlenebilirliğinin gerçekleştirilmesi için yazılım ve izleme sistemleri de hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.
 • Kanatlı kesimhanesi başvuruları tesiste parçalama ve paketleme ünitesi varsa TÜİ-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması başlığı altındaki TÜİ-C Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması kapsamında yapılmalıdır. Bu kapsamda yapılmayan başvurular ve kanatlı kesimhaneleri, sabit yatırımlar kapsamında projelendirildiğinde başvuru iptal edilir ve hibe desteği kapsamda değerlendirilmez. Kesimhane başvuruları sabit yatırım kapsamında projelendirilecektir.