KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI DESTEKLEME PROGRAMI (KKYDP 14. ETAP) EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

Resmi Gazete Tarih ve Sayı : 21.11.2020 / 31311 (Tebliğ No: 2020/24)

Başvuru Süresi : Bakanlıkça hazırlanan güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yapılır. ( Son Başvuru Tarihi : 06/03/2021)

Yatırım Süresi : Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe, sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür. (30.11.2021)

Değerlendirme Puanı : Proje başvurusunda bulunmuş ve değerlendirme neticesinde ön değerlendirme kriterlerinden 60 ve üzeri, genel değerlendirme kriterlerinden de 65 ve üzeri puan almış olan başvurulara ait ön değerlendirme puanının %75’i ve genel değerlendirme puanının %25’i toplanarak elektronik ağ üzerinde nihai puan belirlenir.

Hibe Verilecek Yatırım Harcamaları :
– İnşaat İşleri alım giderlerine,
– Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine

Hibeye esas proje toplam yatırım tutarları : (KDV Hariç)

  • YENİ TESİS                                                                          :  3.000.000 TL
  • KISMEN YAPILMIŞ (TAMAMLAMA)                              :  2.000.000 TL
  • KAPASİTE ARTIRIMI                                                        :  1.500.000 TL
  • TEKNOLOJİ YENİLEME VEYA MODERNİZASYON  : 1.500.000 TL

Hibeye esas proje tutarının alt limiti : 250.000.- TL.

Hibe Oranı : Hibeye esas, uygun gerçekleşecek proje tutarının % 50’sidir.

Ayni Katkı Oranı : Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye esas mal alım tutarları dışında, tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktardır. (KDV’nin tamamı)

Proje Toplam Tutarı : Program kapsamında hibeye esas proje tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek ayni katkı tutarlarının toplamını ifade eder.

81 ilde başvurulmak, kırsal alanda yapılmak ve KOBİ olmak üzere;

  • Kırsal Alan : 31.12.2012 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak nüfusu 20.000’den az olan tüm illerdeki yerleşim yerlerini,
  • Küçük Ölçekli İşletme : 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosunun herhangi biri 25 Milyon TL.’yı aşmayan işletmeyi
  • Orta Ölçekli İşletme : 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosunun herhangi biri 125 Milyon TL.’yı aşmayan işletmeyi

GENEL ŞARTLAR :
1) Yatırımcı gerçek kişi veya KOBİ statüsünde tüzel kişi olmak zorundadır.
2) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt istemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce
kayıtlı olması gerekir.
3) Tüzelkişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili
yatırım konularında başvurabilirler.
4) Yatırımcılar tebliğ kapsamında ülke genelinde sadece 1 adet proje başvurusunda bulunabilirler. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birliklerinin tüzel kişilik olarak proje başvurusunda bulunmaları, üyelerinin ve/veya ortaklarının tüzel kişilik veya bireysel olarak farklı yatırım konularında başvuru yapmalarına engel teşkil etmez.
5) Başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe desteği kapsamında
değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için alınmış veya alınacak olan yapı
ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin ve/veya yapı kayıt belgesinin mutlaka başvuru
konusu ile uyumlu olması gerekiyor.
6) Yeni yatırımlarda ve tamamlama konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması.
7) Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması halinde; tapu kaydının yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, hissedarlardan birisinin başvurusu halinde diğer hissedarların yatırımcıya yetki vermesi ve her bir hissedarın sahibi oldukları taşınmaz üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu ve işletmenin faaliyete geçtikten sonra en az 5 yıl süreyle işletmenin faaliyetine engel olabilecek ölçüde başka bir tesis kurmayacaklarının beyan edildiği noter tasdikli belgeyi online olarak başvuru aşamasında diğer yüklenecek belgeler kısmına yüklemeleri gerekmektedir.
8) Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret veya Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden başvuru sahibi adına proje başvuru tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması ve tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair
taahhütnamenin olması
9) Hazine, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İhtisas küçük sanayi sitesinde yapılacak yatırımlar için ise; arsa tahsis / irtifak belgesi bunların bağlı
bulundukları mevzuata göre alınır.
10) Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olması veya gerçek ve tüzel kişilerden proje kabul tarihinden itibaren en az yedi yıl süre ile kiralanmış olması gerekir.
Ayrıca; yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kiralama süresi boyunca sözleşmenin
iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de bulunması gerekir.
11) Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvuruların inşaat işlerini içermesi, durumunda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması veya belediye, il özel idaresi, ziraat odası, ticaret borsası, ticaret veya sanayi odasından
kiralanan yerler için başvuru sahibi adına güncel uygulama rehberinin yayım tarihinden itibaren
en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya;
Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi ve Küçük İhtisas Sanayi Sitesinden tahsis/irtifak belgesinin bağlı oldukları
mevzuata göre alınmış olması.
12) Tarımsal amaçlı kooperatiflerce yapılacak olan yatırım konularına ait başvuruların hiçbirinde mülkiyetin başvuru sahibine ait olması veya yedi yıl kira süresi şartı aranmaz.

13) Niteliği yeni tesis olan başvurular; kırsal alan, küçük ihtisas sanayi sitesi, ihtisas/karma/özel
organize sanayi bölgesi ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılması halinde;
öncelikli olarak değerlendirilir.
14) Ekonomik Yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmemektedir.
15) İşletmelerin, kurum kazancı (vergi öncesi kâr) oluşmasına rağmen, kurumlar vergisinin
kurum kazancından fazla çıkması dolayısıyla (vergi sonrası net kâr oluşmaması) elde
ettiği zararlar hariç olmak üzere, mali bilançosunda 3 yıl üst üste vergi öncesi zarar
görünmesi (eksi mali bilanço) halinde proje reddedilecektir.
16) Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanmış yatırımcı, hibeye esas proje tutarının % 3’ü
tutarında süresiz limit dahilinde banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi imza aşamasında
il Müdürlüğüne vermesi gerekir. Teminat nakdi olarak da verilebilir.
17) Potansiyel tedarikçiler/yükleniciler, detayları teklif davet mektubu ve teknik şartnamede yer
alan her bir harcama kalemini fiyatlandırarak ve son teslim tarihini geçirmeden, teklif davet
mektubunda belirtilen bütün şartlara uygun şekilde tekliflerini sunmalıdırlar.
1) Potansiyel tedarikçiler/yükleniciler tekliflerini KDV ve tüm vergiler hariç olarak ve teknik
şartnamede belirtilen tüm kalemleri fiyatlandırarak vermelidirler.
2) Yatırımcı, makine ve ekipman alımı kapsamında;
– 100.000 TL üzerindeki her bir uygun harcama için satın alımı gerçekleştirmek amacıyla, en az 3 (üç) farklı potansiyel tedarikçiden/yükleniciden geçerli 3 (üç) farklı teklif,
-100.000 TL ve altındaki her bir uygun makine ve ekipman alımı kapsamındaki harcama için satın alımı gerçekleştirmek amacıyla en az 1 (bir) geçerli teklif almak zorundadır.
Yatırımcı, yapım işleri alımı kapsamında;
-Yapım işlerinde satın alımı gerçekleştirmek amacıyla uygun harcama tutarına bakılmaksızın
mutlaka en az 3 (üç) geçerli teklif almak zorundadır.
– Ancak; yatırımcının yapım işleri için alınacak teklifte başvuru yapıldığı yıla ait Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan ve her bir poz için belirlenen fiyatın en fazla %85’ini
tavan fiyat olarak esas alması halinde; yapım işlerinde satın alımı gerçekleştirmek amacıyla en
az 1 (bir) geçerli teklif almak suretiyle satın almasını gerçekleştirebilir.
3) Yapım işleri ile makine ekipman alımları için alınacak teklifte/tekliflerde, teklif geçerlilik süresi başvuru son tarihinden itibaren en az 3 ayı kapsamalıdır. Yani başvuru yapıldığı tarih itibarıyla ve hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığının yatırımcıya tebliğ edildiği tarihte başvuru dosyasında bulunan bu alımlara ilişkin tüm teklifler geçerli olmalıdır.
4) İnşaat yapımı ile ilgili satın almalarda teklif sahibinin aşağıda verilen asgari yeterlilik
kriterlerini karşılaması gerekmektedir:
– Son üç yılda, işbu davette tanımlanan işlere eşdeğer inşaat işlerinin doğasına ve
karmaşıklığına sahip en az bir işin inşaatında ana yüklenici olarak çalışmış olmak (satın
alma bedelinin en az %75’i oranında iş bitirme belgesi),
– Yapı müteahhidi yetki belgesi o İşin tatminkar bir şekilde yapımına yeterli inşaat
ekipmanı ve personeli olması (sahiplik ya da taahhüt belgesi), o Sözleşme
kapsamındaki işlerin başarıyla yerine getireceğine ve gerekli mali kaynaklara sahip
olduğunu belgeleyen kanıtları sunmak (diğer bir deyişle, mali kaynakların
bulunabilirliğini destekleyen Banka Referans Mektubu )
– Yatırımcı, alım yapacağı alanda faaliyet gösteren potansiyel tedarikçilerden /
yüklenicilerden teklif almalıdır.
– Başvuru sahipleri, faaliyet alanları uygun olsa bile, başvuru yaptıkları döneme ait başka
projelerin inşaat, makine ekipman ve hizmet alımlarına teklif veremezler. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda mevcut başvuruları reddedilir.

EKONOMİK YATIRIM KONULARI

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar (TÜY-B)

A-) Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) yetiştiriciliği ve Besi Amaçlı Tesis Kurulmasına
yönelik;
Yeni tesislerin yapımı,
Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
Faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı
Teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları; hibe kapsamında
değerlendirilir.

     Damızlık (süt veya et) Sığır için en az 50 baş
     Damızlık Manda Yetiştiriciliği (Süt Mandası) için en az 25 baş

Kriterler :
1) Büyükbaş etçi ve sütçü damızlık yetiştiriciliği ile büyükbaş besi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya edineceğini taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin %50’sinden az olamaz. Örneğin; sunulacak projenin kapasitesi 50 baş ise başvuru sahibinin başvuru aşamasında en az 25 baş süt ineği veya süt mandasına sahip olması veya nihai rapordan önce en az 25 baş hayvan varlığına sahip olacağını taahhüt etmesi gerekmektedir. Hibe ödemesi bu koşul yerine getirilmeden yapılmaz. 5 yıllık izleme sonunda taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşması gerekmektedir. Son yıl yapılacak kontrolde taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılmadığının tespiti halinde hibe sözleşmesi hükümlerince fesih işlemleri başlatılır.
2) Sabit tesis kapsamında sunulan projelerde ek olarak kesimhane bulunamaz, bu şekilde
projelendirilmiş yatırım başvuruları iptal edilir ve hibe desteği kapsamda
değerlendirilmez.
3) Etçi ırk (besi) sığır yetiştiriciliğinde süt sağım ünitesi şartı aranmaz.
4) Sadece sabit süt sağım ünitesi ve diğer ekipmanlar için mevcut ahırda, kapasite
artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında hibe başvurusu
yapılabilir. Ancak proje uygulanacak tesiste, yeni yatırımlarda aranan asgari koşulların
mevcut olması şartı aranacaktır. Bu şartlara sahip olmayan başvurular reddedilecektir.

5) Damızlık büyükbaş hayvanlardan süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje
başvurularında sürü projeksiyonu yer alması zorunludur. Sürü projeksiyonu sunulan
proje için taahhüt sayılır. Etçi damızlık büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için yapılan sabit
yatırım proje başvurularında faaliyete başlamak için edinilen canlı hayvan sayısı için
taahhüt ayrıca verilebilir ya da başvuruda belirtilir.

Etçi ve Sütçü damızlık (sığır/manda) hayvan yetiştiriciliği için ahır projelerinde
zorunlu olan alanlar :

1) Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) hayvan yetiştiriciliği için ahır projelerinde, beher
hayvan başına 15 m²lik alan (7m² yemleme ve durak alanları için ayrılan alan, 8 m² gezinti alanı) planlanmalıdır.
2) Doğumhane: Büyükbaş (Etçi ve sütçü damızlık) hayvan işletmelerinde her 25 sağmal
hayvan başına en az 16 m² (4×4) alan düşecek şekilde doğum bölmesi planlanmalıdır.
3) Revir: Büyükbaş (Etçi ve sütçü damızlık) hayvan işletmelerinde her 50 hayvan başına en
az 16 m² olacak şekilde revir planlanmalıdır.
4) Buzağı bölmesi veya kulübeleri için sağmal inek sayısının en fazla %20 oranı
gözetilerek buzağı başına en az 3 m²’lik bir alan hesaplanmalıdır.
5) Genç hayvan bölmesi anaç hayvanlar için ayrılan alanın en az %60’ı kadar olmalıdır.
6) Dezenfeksiyon alanı, 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Dezenfeksiyon Teknik Tebliğine uygun olarak işletmenin ana giriş
kapısında ve ahır girişlerinde bulunmalıdır.
7) Kapasiteye uygun gübre çukuru ve yem deposu (sundurma tarzı),
8) İşletmede bulunan hayvan türü ve sayısına göre 6 aylık gübreyi depolayacak
kapasitede sızdırmaz bir depolama yapısına yer verilmelidir. (Sığırlarda hayvan başına
0,025 m³/gün depo hacmi hesaplanmalıdır)
9) Gübre çukuru hesabında işletmenin mimari projede belirtilen kurulu kapasitede
barındıracağı toplam hayvan sayısı esas alınır. Gübre çukuru hacmi, işletmedeki ön
gübre çukuru, sıvı gübre çukuru (varsa) ve katı gübre çukur hacimlerinin toplamını
ifade eder.
10) Yatırımcının uygulayacağı projede 1 büyükbaş hayvan için işletme adına kayıtlı en az
3 dekar ekili yem bitkisi ve/veya çayır arazisi olmalı ve/veya bir yem bitkisi üreticisi
ile hayvan sayısıyla orantılı olarak imzaladığı sözleşmeyi ibraz etmelidir.
11) Damızlık büyükbaş hayvanlardan süt üretimi için yapılacak yeni tesis başvurularında,
ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir.

Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) hayvan yetiştiriciliği için ahır projelerinde
zorunlu olan ekipmanlar: 

1) Gübre yönetimi için; gübre sıyırıcısı, gübre karıştırıcısı, gübre pompası.
2) Süt üretimi için; bilgisayarlı sürü yönetimine sahip sağım ünitesi veya komple sistem
süt sağım ünitesi, süt soğutma ve depolama tankı (Sütü en az 2 gün depolayacak
kapasitede olacaktır).
3) Yem üretimi için; yem karma (sabit/hareketli), yem kırma/ezme makinesi.
4) Otomatik suluk

Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) hayvan yetiştiriciliği için ahır projelerinde
hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan alanlar:

Silaj çukuru, buzağı bakım ünitesi hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup
zorunlu olmayan alanlardır.

Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) hayvan yetiştiriciliği için ahır projelerinde
hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan ekipmanlar:

Hayvan bakım aracı (travay), padok, havalandırma ve serinletme fanları, otomatik
hayvan kaşıma fırçası hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup zorunlu olmayan
ekipmanlardır. Bu ekipmanlar dışında projede yer alan makine/ekipman alımları ayni
katkı ile karşılanacaktır.

B-) Büyükbaş Besi İşletmeleri Konusunda Yapılacak Sabit Yatırım Başvuruları :

Projede yer alan tesis en az 50 baş kapasiteli olmalıdır.

Kriterler :                                                                                                                                    Yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon
başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir. Ancak kapasite artırımı, teknoloji yenileme
ve/veya modernizasyon konularında proje uygulanacak tesiste, yeni yatırım konusunda
aranan asgari koşulların mevcut olması şartı aranacaktır. Bu şartlara sahip olmayan
başvurular reddedilecektir.

Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olan alanlar :

1) Büyükbaş besi ahırı projelerinde ise besilik beher hayvan başına 10 m²lik alan (6 m²
yemleme ve durak alanları için ayrılan alan 4 m² gezinti alanı) planlanmalıdır.
2) Büyükbaş besi işletmelerinde her 50 hayvan başına en az 16 m² revir ve dezenfeksiyon
alanı (ahırın girişine) planlanmalıdır.
3) Yatırımcının uygulayacağı projede 1 büyükbaş hayvan için işletme adına kayıtlı en az 3
dekar ekili yem bitkisi ve/veya çayır arazisi olmalı ve/veya bir yem bitkisi üreticisi ile
hayvan sayısıyla orantılı olarak imzaladığı sözleşmeyi ibraz etmelidir.

Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olan
ekipmanlar:

1) Gübre yönetimi için; gübre çukuru, gübre sıyırıcısı, gübre karıştırıcısı ve gübre pompası.
2) Yem üretimi için; yem karma (sabit/hareketli) makinesi, yem kırma/ezme
makinesi ve yem deposu.
3) Otomatik suluk.

Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan
ekipmanlar:

Havalandırma ve serinletme fanları, otomatik hayvan kaşıma fırçası zorunlu olmayan
ekipmanlardır. Bu ekipmanların dışında projede yer alan makine/ekipman alımları ayni
katkı ile karşılanacaktır.

Genel Kriterler :

1) Büyükbaş konusunda yeni yatırım niteliğindeki başvurularda faal tarımsal işletmeyle
orantılı balya ve silaj makinesi hibe kapsamında değerlendirilir. Balya ve silaj makinesi
için referans fiyat uygulanacak olup, uygun harcama tutarı üst limiti 100.000 TL ile
sınırlıdır. Referans fiyatların üst limitlerden fazla olması halinde bu tutarı aşan kısım
ayni katkı ile karşılanmalıdır.
2) Yeni yatırım kapsamında yapılacak balya ve silaj makinesi başvurularında, yatırımcının
kendine ait traktörü ile alacağı makine/ekipmana uygun büyükbaş hayvan mevcudu
olmalı ve bunlarla ilgili belgeleri KKYDP on- line başvuru sisteminde proje
başvurusunda diğer kategorisi altındaki bölüme yüklemelidir.
3) Yatırımcının uygulayacağı projede 1 büyükbaş hayvan için işletme adına kayıtlı en az
3 dekar ekili yem bitkisi ve/veya çayır arazisi olmalı ve/veya bir yem bitkisi üreticisi ile
hayvan sayısıyla orantılı olarak imzaladığı sözleşmeyi ibraz etmelidir.

CANLI HAYVAN HİBE KAPSAMINDA DEĞİLDİR.