CAZİBE MERKEZLERİ YATIRIM TEŞVİK PROGRAMI

TANIMLAR

 • Cazibe Merkezleri Programı : Az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracat artışı yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, özel sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik olarak uygulanacak programı,
 • Çağrı merkezi :   Kurumların temasta oldukları kişi veya kurumlarla olan ve çeşitli iletişim kanallarıyla gerçekleşen etkileşimlerini yürüttükleri, donanım, yazılım ve çalışanlar ile bunları barındıran binadan müteşekkil merkezi yapıyı,
 • Veri merkezi : Belirli iş süreçlerinin işletilmesi için gerekli elektronik formdaki bilgilerin depolanıp işlenmesi amacıyla kullanılan donanım ve yazılımlar ile bunları destekleyen ve barındıran fiziksel sistem ve unsurlardan müteşekkil merkezi bilgi işlem yapısını,
 • Yeni yatırım : 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğde belirtilen komple yeni, modernizasyon, tevsi, entegrasyon ve ürün çeşitlendirme niteliğindeki yatırımları, ifade eder
 • Komite: Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesini, 

DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK YATIRIMLAR

 1. İmalat sanayiindeki (US-97 Kodu: 15-37) arasındaki yeni yatırım projeleri ile yatırım süreci devam eden, yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen veya işletme sermayesi ihtiyacı olan imalat sanayii tesisleri.
 1. Çağrı merkezi yeni yatırım projeleri.
 1. Veri merkezi yeni yatırım projeleri.
 1. Üretim Tesisi Taşıma Projeleri
 1. Ek- 2 sayılı listesinde yer alan yatırım konuları öncelikli olarak desteklenmez. Ancak bu yatırım konularının desteklenmesi, yatırım yapılacak bölgede zaruri bir ihtiyaç olması halinde Komitenin uygun görüşü alınarak Bankaca değerlendirilebilir

DESTEKLER 

 • Bu Karar kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, Komite tarafından uygun bulunması halinde enerji desteği ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6’ncı bölge şartlarında, 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanır. 

EK-1: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ   ( 23 İL ) 

Adıyaman – Ağrı – Ardahan –

Batman – Bayburt – Bingöl – Bitlis

Diyarbakır – Elazığ – Erzincan – Erzurum

Gümüşhane – Hakkâri – Iğdır –  Kars –  Malatya- Mardin – Muş

Siirt-  Şanlıurfa –  Şırnak –  Tunceli –  Van 

SABİT YATIRIM TUTARI VE ASGARİ KAPASİTE

 • Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır, Erzincan illerinde;

Asgari sabit yatırım tutarı 2 milyon Türk Lirası

 • Hakkâri, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak illerinde;

Asgari sabit yatırım tutarı 4 milyon Türk Lirası, 

 • Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa

Asgari sabit yatırım tutarı 5 milyon Türk Lirası

 • Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmek için çağrı merkezi yatırımlarının asgari 200 kişilik istihdam sağlaması,
 • ANSI/TIA-942 veya Uptime Institute TİER-3 veya üstü seviyede olan veri merkezi yatırımlarının ise asgari 000 m2 beyaz alan ihtiva etmesi gerekir.

EK- 2 SAYILI LİSTESİNDE YER ALAN ÖNCELİKLİ YATIRIM OLMAYIP

UYGUN GÖRÜLMEDİĞİ TAKTİRDE DESTEKLERDEN FAYDALANAMAYACAK YATIRIM KONULARI 

 • Aşağıdaki yatırım konuları öncelikli olarak desteklenmez.
 • Un, irmik (makama imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, küp şeker.
 • Entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme ile bunlarla entegre olmayan yem üretimi yatırımları.
 • 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.
 • Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.
 • Kütlü pamuk işleme yatırımları.
 • İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, hali, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.
 • Demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar.
 • Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

*Bu yatırım konularının desteklenmesi, yatırım yapılacak bölgede zaruri bir ihtiyaç olması halinde Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesinin uygun görüşü alınarak Bankaca değerlendirilebilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEKLERİ

Bu Karar kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, Komite tarafından uygun bulunması halinde enerji desteği ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6’ncı bölge şartlarında, 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanır. 

 • % 100 KDV İstisnası

(İthal ve yerli onaylanan makine ve teçhizatlar için-inşaat kalemleri hariç)

 • % 100 Gümrük Muafiyeti

(İthal makine ve teçhizatlar için-inşaat kalemleri hariç)

 • % 90 Vergi İndirimi

(31.12.2019 yılı sonuna kadar % 100 olarak uygulanacak, 31.12.2020 kadar uzatılma ihtimali var)

 • % 50 Yatırıma Katkı Tutarı  : Vergi İndirimi gerçekleşen sabit Yatırım tutarının % 50 sine ulaşıncaya kadar devam eder. (31.12.2019 yılı sonuna kadar + % 15 = % 65) 31.12.2020 kadar uzatılma ihtimali var)
 • 10 yıl Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Yatırım tamamlandıktan sonra çalışan personel için ödenmeyecek )
 • Faiz Desteği :  Yatırım için kullanılacak TL kredilerde 7 Puan, Döviz kredilerinde 2 puan cari faiz

oranından indirimli kredi kullanılabilir.) Maksimum  : 1.800.000.- TL.

 • Yatırım Yeri Tahsisi : 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.
 • Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği :  10 yıl boyunca 
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği :  10 yıl boyunca 
 • Bina-İnşaat Harcamaları KDV İadesi / Mahsubu : (31.12.2020 sonuna kadar uzatılma ihtimali var)

(İlave gelen bu haklar Yatırım Teşvik Belgesi üzerinde belirtilmeden, herhangi bir işleme gerek kalmadan uygulanır.)

 • Enerji Desteği : Yatırım tutarının % 25’ini aşmamak üzere , aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami %30’u ,  3 yıl süreyle , işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilir

          DIĞER KANUNLARDAKI TEŞVIK VE DESTEKLER 

Damga Vergisi ve Harç İstisnası

 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak YTB sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen sözleşmeler.
 • Münhasıran Yatırım döneminde YTB kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlara,
 • YTB kapsamındaki sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlar
 • YTB kapsamındaki yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar

Emlak Vergisi Muafiyeti     ( 5 yıl süre ile)

Belediye Gelirleri Kanunda yazan diğer harçlardan İstisna 

 • Bina İnşaat Ruhsat Harcı İstisnası (Tadilat dahil)
 • Parselasyon Harcı,
 • İfraz ve Tevhit Harcı,
 • Plan ve Proje Tasdik Harcı,
 • Zemin Açma izni ve toprak hafriyat Harcı
 • Yapı Kullanma İzin Harcı
 • Plan Proje Tasdik Harcı

 

Sabit Yatırım = Arazİ – Arsa + Bina – İnşaat Giderleri (tadilat dahil) + Makine ve Teçhizat

+ Diğer Giderler den oluşur.

Yatırım süresi  =  ilk seferde 3 yıl alınır, yeterli gelmezse ilave  olarak 1,5 yıl daha ek süre alınabilir.

ENERJİ DESTEĞİ DETAYI

 • Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenlerin, işletmeye geçilmesini müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının % 25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.
 • Komite birinci fıkrada belirtilen limitler dâhilinde desteğin oran, süre ve miktarını; il, sektör veya ürün bazında belirlemeye yetkilidir
 • Enerji desteği ödemeleri, illerde valilik bünyesinde oluşturulacak komisyonun değerlendirmesi sonucunda hazırlanan bilgi ve belgelere istinaden üçer aylık dönemler halinde yapılır.
 • Enerji desteği ile ilgili olarak işletmelerin enerji giderinin hesaplanmasında, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri ve KDV hariç enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş fatura tutarları dikkate alınır
 • Mevcut tesisler ile teşvik belgeli yatırımların aynı elektrik sayacını kullanması durumunda, enerji desteği uygulaması ilgili sayaca ait elektrik faturasının dördüncü fıkraya göre belirlenen tutarı üzerinden yapılır.

MÜRACAAT

 • Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki desteklerden yararlanabilmek için, gerekli belgeler ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilir.
 • Bakanlık tarafından ön değerlendirmesi yapılan yatırım projeleri, dönemler itibariyle Değerlendirme Komitesi’ne sunulur.
 • Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen projeler için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenir.

 

US-97 KODLARI  (15 -37  ) CAZİBE MERKEZİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SEKTÖRLERİ

15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç)
17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç)
18 Giyim eşyası imalatı
19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi
1911 Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar)
1912 ve 1920 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı
20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı
21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
2412 Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı
2421 Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı
2424 Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
2429.1 Patlayıcı madde imalatı
2511 İç ve dış lastik imalatı
26 (261, 2693.2, 2694.1, 2695.3 ve 2695.4 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)
26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)
26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)
2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç),  2610.3, 2610.4 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı
2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç),  2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı
2691.2, 2691.3, 2693.1 Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı
2695.1 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı
2695.1, 2694.2.01, 2694.3.01 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı
2695.1, 2699.2.06.30 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar
2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi
28 Meta

Eşya

2812.2, 2813 Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)
29 Makine ve teçhizat imalatı
2929 Sınai kalıp
30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı

 

32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı
34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi
3530.0.15 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı
3591 ve 3592 Motosiklet ve bisiklet üretimi
361 Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)
361 Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)