TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERININ İŞLENMESI VE PAZARLANMASI ILE İLGILI FIZIKI VARLIKLARA YÖNELIK YATIRIMLAR

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlanması

103 – 1 

 103 TEDBİRİ KAPSAMINDA PLANLANABİLECEK YATIRIM KONULARI

 • Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Et ve Et Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması
 • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

NIHAI YARARLANICILAR  ve GENEL UYGUNLUK KRİTERLERİ

 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler.

KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: (2012/3834 nolu Yönetmelikte Tanımlanmıştır.)

Küçük İşletme

 • 50  kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 25 milyon yirmi beş TL aşmayan işletmeler.

Orta büyüklükteki işletme

 • 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 125 milyon TL aşmayan işletmeler.
 • Başvuru Sahibi (KOSGEB) üye olmalıdır.
 • Başvuru Sahibi Vergi sistemine kayıtlı olmalıdır
 • Baş. Sahibi veya temsile yetkili 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 büyük olmayacak
 • Kiralama varsa süresi yatırım tamamlama (Son Ödeme) süresi itibariyle en az 5 yılı kapsamalı
 • Yeni işletme kurulması, başvuru aşamasında ilde kapasite fazlasınının bulunmaması şartıyla; başvurabilir

kanatlı kesimhanesi

kanatlı parçalama tesisleri (yalnızca Kastamonu, Mersin, Çankırı illerinde)

 • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması ilde kapasite fazlası yoksa başvurabilir.
 • Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir
 • Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı sorgulamaları; başvuru sahibi, yönetim kurulu ve ortak adına yapılır
 • Yatırım diğer uluslararası ve ulusal kaynaklardan sağlanan desteklerden de yararlanamaz.

SPESIFIK UYGUNLUK KRITERLERI

Başvuru sahibine ait  yatırımın kapasitesi aşağıdaki limitleri aşamaz

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

 • Süt işleyen işletme günlük en az 10 ton –  en fazla 70 ton kurulu işleme kapasiteye sahip olmalı
 • Süt toplama merkezleri en fazla 70 ton toplama kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Peynir altı suyu işleyen işletmeler günlük en az 10 ton – en fazla 200 ton kapasitesine sahip olmalıdır.

 DESTEK MİKTARI

Süt (Peynir Altı Suyu Dâhil)

En Az 30.000 Avro – En Fazla 3.000.000 Avro,

Süt toplama merkezleri için

       En az 30.000 Avro – en fazla 1.000.000 Avro

 DESTEK ORANLARI

Yararlanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla;

 • Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişiler için bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini kamu katkısı, diğer %50’sini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.
 • Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişilikler için ise bildirilen uygun harcama tutarının %40’ını kamu katkısı, %60’ını ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Uygun harcamaların %40 kısım için destek sağlanmaktadır.
 • Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için geçerlidir.

 ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ KİMLERDİR

 • Üretici örgütlerinin ve üretici örgütünün hâkim ortak olduğu tüzel kişiliğin yukarıda belirtilmiş olan yardım oranını (%60) ve bölüm 8.2.2’de belirtilen IPARD Programı sıralama kriterinden puan (20 puan) alabilmeleri için:
 • 1163, 1581 ve 4572 Sayılı Kanunlara göre kurulmuş kooperatifler ile 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin kendilerinin veya hâkim ortağı oldukları tüzel kişilerin, ooperatifin/yetiştirici birliğinin ana sözleşmesinde belirtilmiş çalışma konularında yer alan ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili IPARD sektörlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • 5200 Sayılı Kanuna göre kurulan tarımsal üretici birliklerinin hâkim ortağı oldukları tüzel kişilerin, tarımsal üretici birliğinin kuruluş tüzüğünde belirtilen ve birliğin isminde yer alan ürünün üretimi, işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili IPARD sektörlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

 TAKSİT SAYISI

Uygun harcamaların toplam değeri:

 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlarda ödeme tek taksit halinde
 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL – 2.500.000 TL olduğu yatırımlarda ödeme en fazla iki taksit
 • Uygun harcamaların toplam değerinin 2.500.000 TL olduğu yatırımlarda ödeme en fazla üç taksitle yapılır

 DESTEKLENEN HARCAMA KALEMLERİ

 • İNŞAAT İŞLERİ HARCAMALARI
 • MAKİNA EKİPMAN ALIMLARI
 • DANIŞMANLIK HİZMETLERİ- MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ
 • Hizmet Alımları Gideri Max Uygun Harcama Kaleminin %12 Kadar Olabilir
 • Uygun Harcama Kaleminin % 4’ü ve 6.000 Euro  Geçmeyen İŞ PLANI hazırlığı (teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil) 
 • GÖRÜNÜRLÜK HARCAMALARI
 • uygun harcama tutarının en fazla %1 oranında görünürlük gideri ayrılabilir

SEKTÖRLERE ÖZEL UYGUN HARCAMALAR

Süt sektörü

 • Yeni süt toplama merkezleri, süt işleyen işletmeler ve peynir altı suyum işleyen işletmelerin inşası,
 • Süt toplama merkezleri ve süt işleyen işletmelerin modernizasyonu/genişletilmesi, (peynir altı suyu işleyen işletmeler hariç)
 • Süt ve süt ürünlerinin homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar,
 • Düşük kaliteli ve iyi kaliteli süt arasındaki ayrımı yapabilmek için test ekipmanları,
 • Peynir altı suyu ve ürünlerinin test edilmesi için laboratuvar ekipmanları,
 • Peynir altı suyunun pastörizasyonu, konsantrasyonu, demineralizasyonu, laktozun ayrılması, peynir altı suyu ve ürünlerinin kurutulması, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar,
 • Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması için yatırımlar,
 • Motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı

 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEME ALT SEKTÖR I’E ÖZEL KRİTERLER,

 • İşletmenin çevresindeki zemin uygun malzemeyle kaplanmış olmalıdır. (asfalt, beton vs.)
 • Ürün işleme ünitesi inşaatı ile ahır, atık deposu vs. arasında yeterli mesafe mevcut olmalıdır.
 • Tesis girişinde uygun hijyen alanı oluşturulmuş olmalıdır.
 • Yatırım alanına atık su drenajı kurulumu yapılmış olmalıdır.
 • Tuvalet girişi üretim alanından ayrılmış olmalıdır.
 • Proje çalışanlar için soyunma odası içermelidir.
 • Proje temiz ve atık su sistemleri içermelidir.
 • İşletmenin giriş kapısı doğrudan üretim alanına açılmamalıdır.
 • Zemin; dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
 • Zeminde uygun drenaj sistemi olmalıdır.
 • Duvarlar uygun yüksekliğe kadar dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
 • Tavan (tavan yoksa, çatının iç yüzeyi) kir birikmesini engelleyecek, yoğuşmayı azaltacak, istenmeyen küf oluşumunu ve aşağı partikül düşmesini engelleyecek biçimde olmalıdır
 • Tüm kapı ve pencereler pürüzsüz, emici olmayan özelliklere sahip, dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenebilir olmalıdır.
 • Tüm üretim alanları; kirli havayı tahliye eden, temiz hava veren özellikte havalandırma tesisatı içermelidir.
 • Üretim sırasında ürünün hava ile teması söz konusu ise klima/iklimlendirme tesisatı bulunmalıdır.
 • İşletmede kullanılan dezenfektanlar vb. kimyasalların depolanacağı ayrı bir alan bulunmalıdır.
 • İşletmenin ürettiği atık suları “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ”nde belirtilen ve idarenin istediği deşarj standartlarını sağlamak durumundadır. Eğer işletme ilgi yönetmelikteki deşarj standartlarını sağlayamıyorsa(bölgede tesisinin atık sularını Yönetmeliğe uygun standarda arıtabilecek herhangi bir atıksu arıtma tesisi bulunmaması durumunda)işletme kendi bünyesinde atıksu arıtma tesisi kurarak deşarj standartlarını sağlamalıdır.
 • İşletme, hammadde ve ürünlerin gerekli kalite kontrollerinin yapılabileceği ayrı bir laboratuar alanı içermelidir.

 SÜT TOPLAMA MERKEZİ ALT SEKTÖR II’YE ÖZEL KRİTERLER 

 • İşletme tarafından depolama odalarında gerekli koruyucu önlemlerin tümü(klima, temiz zemin ve duvarlar, olabiliyorsa su drenajı) alınmış olmalıdır.
 • İşletmenin çevresindeki zemin uygun malzemeyle kaplanmış olmalıdır (asfalt, beton vs.)
 • Tesis girişinde uygun hijyen alanı oluşturulmalıdır. 

PEYNİR ALTI SUYU İŞLEME 

 • İşletmenin çevresindeki zemin uygun malzemeyle kaplanmış olmalıdır. (asfalt, beton vs.)
 • Ürün işleme ünitesi inşaatı ile ahır, atık deposu vs. arasında yeterli mesafe mevcut olmalıdır.
 • Tesis girişinde uygun hijyen alanı oluşturulmuş olmalıdır.
 • Yatırım alanına atık su drenajı kurulumu yapılmış olmalıdır.
 • Tuvalet girişi üretim alanından ayrılmış olmalıdır.
 • Proje çalışanlar için soyunma odası içermelidir.
 • Proje temiz ve atık su sistemleri içermelidir.
 • İşletmenin giriş kapısı doğrudan üretim alanına açılmamalıdır.
 • Zemin; dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
 • Zeminde uygun drenaj sistemi olmalıdır.
 • Duvarlar uygun yüksekliğe kadar dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
 • Tavan (tavan yoksa, çatının iç yüzeyi) kir birikmesini engelleyecek, yoğuşmayı azaltacak, istenmeyen küf oluşumunu ve aşağı partikül düşmesini engelleyecek biçimde olmalıdır
 • Tüm kapı ve pencereler pürüzsüz, emici olmayan özelliklere sahip, dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenebilir olmalıdır.
 • Tüm üretim alanları; kirli havayı tahliye eden, temiz hava veren özellikte havalandırma tesisatı içermelidir.
 • Üretim sırasında ürünün hava ile teması söz konusu ise klima/iklimlendirme tesisatı bulunmalıdır.
 • İşletmede kullanılan dezenfektanlar vb. kimyasalların depolanacağı ayrı bir alan bulunmalıdır.
 • İşletmenin ürettiği atık suları “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ”nde belirtilen ve idarenin istediği deşarj standartlarını sağlamak durumundadır. Eğer işletme ilgi yönetmelikteki deşarj standartlarını sağlayamıyorsa(bölgede tesisinin atık sularını Yönetmeliğe uygun standarda arıtabilecek herhangi bir atıksu arıtma tesisi bulunmaması durumunda)işletme kendi bünyesinde atıksu arıtma tesisi kurarak deşarj standartlarını sağlamalıdır.
 • İşletme, hammadde ve ürünlerin gerekli kalite kontrollerinin yapılabileceği ayrı bir laboratuar alanı içermelidir.

 ZORUNLU MAKİNE-EKİPMANLAR

Üretimde Bulunması Teknik Olarak Zorunlu Makine Ekipman Listesi

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEME  Alt Sektör I’de Gerekli Görülen Makine-Ekipmanlar

 SÜT ALIMI, DEPOLAMA VE ÖN İŞLEMLER

 • Transfer Pompası (Süt transferinin olduğu her aşamada zorunludur)
 • Süt Kabul Tankı
 • Pastörizatör
 • Klarifikatör

YOĞURT

 • Süt alım, depolama ve ön işlemlerde gösterilen makineler
 • Homojenizatör (kaymaksız yoğurt için zorunludur)
 • Evaporatör
 • Dolum Makinesi/Tabancası (set tipi yoğurt için zorunludur)

 AYRAN

 • Süt alım, depolama ve ön işlemlerde gösterilen makineler
 • Homojenizatör
 • Proses Tankı (ayran için zorunludur)
 • Paketleme/Ambalajlama Makinesi veya Dolum Makinesi

 BEYAZ PEYNİR

1 Süt alım, depolama ve ön işlemlerde gösterilen makineler

2 Proses Teknesi

3 Proses Tankı (Pastörize amaçlı Salamura Tankı)

4 Paketleme/Ambalajlama Makinesi (Teneke Kapama Makinesi, Kapak Kapama

Makinesi vb)

 KAŞAR PEYNİRİ

 • Süt alım, depolama ve ön işlemlerde gösterilen makineler
 • Proses Tankı
 • Kaşar Kuru veya Sulu Haşlama Makinesi, Form/Gramajlama Makinesi
 • Ürün Taşıma Arabası/Ürün rafı
 • Paketleme/Ambalajlama Makinesi

 TEREYAĞI

 • Süt alım, depolama ve ön işlemlerde gösterilen makineler
 • Pastörizatör (Krema Pastörizatörü)
 • Yayık
 • Form/Gramajlama Makinesi (Geleneksel yöntem tereyağı üretimi için)

 PASTÖRİZE SÜT

 • Süt alım, depolama ve ön işlemlerde gösterilen makineler
 • Homojenizatör
 • Paketleme/Ambalajlama Makinesi veya Dolum Makinesi

 UHT SÜT

 • Süt alım, depolama ve ön işlemlerde gösterilen makineler (pastörizatör hariç)
 • Homojenizatör
 • UHT Süt Sterilizatörü
 • Aseptik Tank
 • UHT Dolum ve Paketleme Makinesi

 LOR

 • Lor Presi

 DONDURMA

 • Süt alım, depolama ve ön işlemlerde gösterilen makineler (sütü kendi işleyen işletmeler için)
 • Proses Tankı (Karıştırma Tankı)
 • Homojenizatör
 • Dondurma Dondurucu
 • Paketleme/Ambalajlama Makinesi (Stick, külah ve kase dondurma üretiminde gereklidir).

 SÜT TOZU

 • Süt alım, depolama ve ön işlemlerde gösterilen makineler
 • Homojenizatör
 • Evaporatör
 • Püskürtmeli Kurutucu
 • Paketleme/Ambalajlama Makinesi veya Dolum Makinesi

 SÜT TOPLAMA MERKEZİ ALT SEKTÖR II’DE GEREKLİ GÖRÜLEN MAKİNE-EKİPMANLAR

SÜT ALIM VE DEPOLAMA

 • Transfer Pompası (Süt transferinin olduğu her aşamada zorunludur)
 • Süt Soğutma ve Depolama Tankı

 PEYNİR ALTI SUYU İŞLEME  ALT SEKTÖR III’DE GEREKLİ GÖRÜLEN MAKİNE-EKİPMANLAR

PEYNİR ALTI SUYU KONSANTRESİ

 • Transfer Pompası (Peynir altı suyunun transferinin olduğu her aşamada zorunludur.)
 • Kabul Tankı
 • Klarifikatör
 • Seperatör
 • Pastörizatör
 • Evaporatör
 • Paketleme/Ambalajlama Makinesi veya Dolum Makinesi

  PEYNİR ALTI SUYU TOZU

 • Transfer Pompası (Peynir altı suyunun transferinin olduğu her aşamada zorunludur.)
 • Kabul Tankı
 • Klarifikatör
 • Seperatör
 • Pastörizatör
 • Evaporatör
 • Püskürtmeli Kurutucu
 • Paketleme/Ambalajlama Makinesi veya Dolum Makinesi

 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN GEREKLİ GÖRÜLEN MAKİNE-EKİPMANLAR

 • İzleme Sistemleri