TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERININ İŞLENMESI VE PAZARLANMASI ILE İLGILI FIZIKI VARLIKLARA YÖNELIK YATIRIMLAR

103

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi 

103 TEDBİRİ KAPSAMINDA PLANLANABİLECEK YATIRIM KONULARI

 • Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Et ve Et Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması
 • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

NIHAI YARARLANICILAR  ve GENEL UYGUNLUK KRİTERLERİ

 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler.

KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: (2012/3834 nolu Yönetmelikte Tanımlanmıştır.)

Küçük İşletme

 • 50  kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 25 milyon yirmi beş TL aşmayan işletmeler.

Orta büyüklükteki işletme

 • 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 125 milyon TL aşmayan işletmeler.
 • Başvuru Sahibi (KOSGEB) üye olmalıdır.
 • Başvuru Sahibi Vergi sistemine kayıtlı olmalıdır
 • Baş. Sahibi veya temsile yetkili 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 büyük olmayacak
 • Kiralama varsa süresi yatırım tamamlama (Son Ödeme) süresi itibariyle en az 5 yılı kapsamalı
 • Yeni işletme kurulması, başvuru aşamasında ilde kapasite fazlasınının bulunmaması şartıyla; başvurabilir

kanatlı kesimhanesi

kanatlı parçalama tesisleri (yalnızca Kastamonu, Mersin, Çankırı illerinde)

 • Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir
 • Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı sorgulamaları; başvuru sahibi, yönetim kurulu ve ortak adına yapılır
 • Yatırım diğer uluslararası ve ulusal kaynaklardan sağlanan desteklerden de yararlanamaz.

SPESIFIK UYGUNLUK KRITERLERI

Başvuru sahibine ait  yatırımın kapasitesi aşağıdaki limitleri aşamaz

Kanatlı kesimhaneleri için: 

 • Tavuk Kesim Kapasitesi saatte en az 1.000 tavuk ve en fazla 5.000
 • Hindi veya Kaz Kapasitesi saatte en az 100 ve en fazla 1.000
 • İşletmelerin kapasite artırımı için yapacağı yatırımlar uygun değildir.
 • Yeni kanatlı kesimhaneleri sadece Kastamonu, Mersin ve Çankırı illerinde desteklenmektedir.

Et işleme için

 • En az 0,5 ton – En fazla 5 tonluk günlük kurulu işleme kapasitesi.
 • Kırmızı et ve kanatlı etinin işlenmesi konusunda, işletmelerin;
 • Kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir
 • Yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir.
 • Et işleme söz konusu olduğunda, işlemeyi (ısıtma, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyon veya bunların kombinasyonunun ilk ürüne uygulanarak değiştirilmesi) gerçekleştirmelidir.

Parçalama tesisleri için: 

 • Tesislerin, en az 0,5 tonen fazla 5 tonluk toplam günlük parçalama kapasitesi olmalı.
 • Kanatlı eti parçalama tesislerinde, işletme kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir.
 • Yeni kanatlı eti parçalamada tesislerinin kurulması sadece Kastamonu, Mersin ve Çankırı illerinde desteklenmektedir.
 • Aynı anda et işleme ve/veya kesimhane ve/veya parçalama tesislerini veya üçünü birden içermesi durumunda tümünün kapasite kriterlerini taşıması gerekmektedir.
 • İşletme, 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi” Kanunu ve bu Kanunun müteakip değişiklikleri tarafından öngörülen koşulları karşılamalıdır.
 • Üretici örgütleri (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu tarafından tanınan), 5957 sayılı Kanunda verilen tanımlara uymak zorundadırlar.

DESTEK ORANI:

Et Sektörleri İçin

En Az 30.000 Avro – En Fazla 3.000.000 Avro, 

DESTEK ORANLARI

Yararlanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla;

 • Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişiler için bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini kamu katkısı, diğer %50’sini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.
 • Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişilikler için ise bildirilen uygun harcama tutarının %40’ını kamu katkısı, %60’ını ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Uygun harcamaların %40 kısım için destek sağlanmaktadır.
 • Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için geçerlidir.

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ KİMLERDİR

 • Üretici örgütlerinin ve üretici örgütünün hâkim ortak olduğu tüzel kişiliğin yukarıda belirtilmiş olan yardım oranını (%60) ve bölüm 8.2.2’de belirtilen IPARD Programı sıralama kriterinden puan (20 puan) alabilmeleri için:
 • 1163, 1581 ve 4572 Sayılı Kanunlara göre kurulmuş kooperatifler ile 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin kendilerinin veya hâkim ortağı oldukları tüzel kişilerin, ooperatifin/yetiştirici birliğinin ana sözleşmesinde belirtilmiş çalışma konularında yer alan ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili IPARD sektörlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • 5200 Sayılı Kanuna göre kurulan tarımsal üretici birliklerinin hâkim ortağı oldukları tüzel kişilerin, tarımsal üretici birliğinin kuruluş tüzüğünde belirtilen ve birliğin isminde yer alan ürünün üretimi, işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili IPARD sektörlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

TAKSİT SAYISI

Uygun harcamaların toplam değeri:

 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlarda ödeme tek taksit halinde
 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL – 2.500.000 TL olduğu yatırımlarda ödeme en fazla iki taksit
 • Uygun harcamaların toplam değerinin 2.500.000 TL olduğu yatırımlarda ödeme en fazla üç taksitle yapılır

DESTEKLENEN HARCAMA KALEMLERİ

 • İNŞAAT İŞLERİ HARCAMALARI
 • MAKİNA EKİPMAN ALIMLARI
 • DANIŞMANLIK HİZMETLERİ- MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ
 • Hizmet Alımları Gideri Max Uygun Harcama Kaleminin %12 Kadar Olabilir
 • Uygun Harcama Kaleminin % 4’ü ve 6.000 Euro Geçmeyen İŞ PLANI hazırlığı  (teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil) 
 • GÖRÜNÜRLÜK HARCAMALARI
 • uygun harcama tutarının en fazla %1 oranında görünürlük gideri ayrılabilir

SEKTÖRLERE ÖZEL UYGUN HARCAMALAR

Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Sektörü

 • Kırmızı et kesimhaneleri ve parçalama tesislerinin inşası, modernizasyonu ve/ veya genişletilmesi,
 • Yeni kırmızı et kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin inşası,
 • Kanatlı kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin ve ayrıca et işleyen işletmelerin modernizasyonu,
 • Ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileştirilmesi için laboratuvarlar ve ekipman,
 • Hayvan refahı ile uyumlu koşullarda büyükbaş ve koyun/keçi kesimi için yatırım,
 • Soğuk hava deposu ekipmanı,
 • İşleme tesisi içinde karkas ve etin izlenebilirliğinin gerçekleştirilmesi için yazılım ve izleme sistemi,
 • İşleme ve/veya parçalama tesisleri için motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı.

İNŞAAT İŞLERİ İÇİN KRİTERLER

İNŞAAT İŞLERİ İÇİN KRİTERLER

ET İŞLEME TESİSLERİNE ÖZEL KRİTERLER

 1. İşletmenin çevresindeki zemin uygun malzemeyle kaplanmış olmalıdır. (asfalt, beton vs.)
 2. Ürün işleme ünitesi inşaatı ile ahır, atık deposu vs. arasında yeterli mesafe mevcut olmalıdır.
 3. Üretim alanına giriş kısmında/kısımlarında uygun hijyen alanı oluşturulmuş olmalıdır.
 4. Yatırımın yapılacağı arsa/arazide tesis atık suyu ve kanalizasyon kanalları birbirinden ayrı kurulumu yapılmalıdır.
 5. Tuvalet girişi üretim alanından ayrılmış olmalıdır.
 6. Proje, çalışanlar için yeterli miktarda duş kabinleri ve el yıkama lavaboları içeren soyunma odası içermelidir.
 7. Proje temiz, atık su ve kanalizasyon sistemleri içermelidir.
 8. İşletmenin giriş kapısı doğrudan üretim alanına açılmamalıdır
 9. Zemin dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
 10. İşletmenin üretim birimlerinde oluşan atık suların tahliyesi için üretim mahallerindeki zeminlerde gerekli tahliye kanalları imal edilmelidir. Üzeri haşere girişini önleyecek ve gerektiğinde çıkarılarak drenajın kolay temizlenmesine olanak sağlayacak metalle kaplı olmalıdır.
 11. Duvarlar uygun yüksekliğe kadar dayanıklı, su geçirme, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
 12. Tavan (tavan yoksa, çatının iç yüzeyi) kir birikmesini engelleyecek, yoğuşmayı azaltacak, istenmeyen küf oluşumunu ve aşağı partikül düşmesini engelleyecek biçimde olmalıdır
 13. Tüm kapı ve pencereler pürüzsüz, emici olmayan özelliklere sahip, dezenfeksiyona uygun, gerektiğinde kolayca temizlenebilirler malzemeden yapılmış olmalıdır.
 14. Tüm üretim alanları; kirli havayı tahliye eden, temiz hava veren özellikte havalandırma tesisatı içermelidir.
 15. Üretim sırasında ürünün hava ile teması söz konusu ise klima/iklimlendirme tesisatı bulunmalıdır.
 16. İşletmede kullanılan dezenfektanlar vb. kimyasalların depolanacağı ayrı bir alan bulunmalıdır.
 17. İşletme, kapasitesine göre uygun soğutma ekipmanı, soğuk ve donmuş muhafaza odalarına sahip olmalıdır.
 18. İşletmenin ürettiği atık suları “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ”nde belirtilen ve idarenin istediği deşarj standartlarını sağlamak durumundadır. Eğer işletme ilgi yönetmelikteki deşarj standartlarını sağlayamıyorsa(bölgede tesisinin atık sularını Yönetmeliğe uygun standarda arıtabilecek herhangi bir atıksu arıtma tesisi bulunmaması durumunda)işletme kendi bünyesinde atıksu arıtma tesisi kurarak deşarj standartlarını sağlamalıdır.
 19. İşletme, hammadde ve ürünlerin gerekli kalite kontrollerinin yapılabileceği ayrı bir laboratuar alanı içermelidir

KESİMHANELERE ÖZEL KRİTERLER

 1. İşletmenin çevresindeki zemin uygun malzemeyle kaplanmış olmalıdır. (asfalt, beton vs.)
 2. Ürün işleme ünitesi inşaatı ile ahır, atık deposu vs. arasında yeterli mesafe mevcut olmalıdır.
 3. Tesis girişinde uygun hijyen alanı oluşturulmuş olmalıdır.
 4. Yatırımın yapılacağı arsa/arazide tesis atık suyu ve kanalizasyon kanalları birbirinden ayrı kurulumu yapılmalıdır.
 5. Tuvalet girişi üretim alanından ayrılmış olmalıdır.
 6. Proje, çalışanlar için yeterli miktarda duş kabinleri ve el yıkama lavaboları içeren soyunma odası içermelidir.
 7. Proje temiz, atık su ve kanalizasyon sistemleri içermelidir.
 8. İşletmenin giriş kapısının doğrudan üretim alanına açılmamalıdır
 9. Zemin dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
 10. Zeminde uygun drenaj sistemi olmalıdır.
 11. Duvarlar uygun yüksekliğe kadar dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
 12. Tavan (tavan yoksa, çatının iç yüzeyi) kir birikmesini engelleyecek, yoğuşmayı azaltacak, istenmeyen küf oluşumunu ve aşağı partikül düşmesini engelleyecek biçimde olmalıdır
 13. Tüm kapı ve pencereler pürüzsüz, emici olmayan özelliklere sahip mi, dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenebilirler olmalıdır
 14. Proje uygun havalandırma ve/veya klima sistemi içeriyor olmalıdır
 15. İşletme, kapasitesine göre uygun soğutma ekipmanı, soğuk ve donmuş muhafaza odalarına sahip olmalıdır.
 16. Tesiste hayvanların kabulü ve kontrolü için bir oda ya da kapalı bir alan olmalıdır.
 17. Tesiste kesim için bekleyen hayvanlar için yeterli ahır alanı olmalıdır.
 18. Kesimhanede hasta hayvanlar için ayrılmış bir kısım olmalıdır.
 19. Tesiste mide ve bağırsakların çıkarımı ve temizlenmesi için ayrı bir oda olmalıdır.
 20. Tesiste kesim hattı boyunca akan kanı toplayacak drenaj sistemi ve buna bağlı kanın toplandığı bir depo olmalıdır.
 21. İşletmenin ürettiği atık suları “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ”nde belirtilen ve idarenin istediği deşarj standartlarını sağlamak durumundadır. Eğer işletme ilgi yönetmelikteki deşarj standartlarını sağlayamıyorsa(bölgede tesisinin atık sularını
 22. Yönetmeliğe uygun standarda arıtabilecek herhangi bir atıksu arıtma tesisi bulunmaması durumunda)işletme kendi bünyesinde atıksu arıtma tesisi kurarak deşarjn standartlarını sağlamalıdır.
 23. Hastalıklı olduğu tespit edilen hayvanların imhası için, krematoryum alanı ayrılmış olmalıdır. (İşletmenin hastalıklı hayvanların ortadan kaldırılması için rendering firması ile anlaşması var ise bu kriter aranmaz.)

ET PARÇALAMA TESİSLERİNE ÖZEL KRİTERLER

 1. İşletmenin çevresindeki zemin uygun malzemeyle kaplanmış olmalıdır. (asfalt, beton vs.)
 2. Parçalama tesisi inşaatı ile ahır, atık deposu vs. arasında yeterli mesafe mevcut olmalıdır.
 3. Tesis girişinde uygun hijyen alanı oluşturulmuş olmalıdır.
 4. Yatırımın yapılacağı arsa/arazide tesis atık suyu ve kanalizasyon kanalları birbirinden ayrı kurulumu yapılmalıdır.
 5. Tuvalet girişi üretim alanından ayrılmış olmalıdır.
 6. Proje, çalışanlar için yeterli miktarda duş kabinleri ve el yıkama lavaboları içeren soyunma odası içermelidir.
 7. Proje temiz, atık su ve kanalizasyon sistemleri içermelidir.
 8. İşletmenin giriş kapısının doğrudan üretim alanına açılmamalıdır
 9. Zemin dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
 10. Zeminde uygun drenaj sistemi olmalıdır.
 11. Duvarlar uygun yüksekliğe kadar dayanıklı, su geçirmez, yıkanabilir, toksik olmayan ve dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenen malzemeden olmalıdır.
 12. Tavan (tavan yoksa, çatının iç yüzeyi) kir birikmesini engelleyecek, yoğuşmayı azaltacak, istenmeyen küf oluşumunu ve aşağı partikül düşmesini engelleyecek biçimde olmalıdır
 13. Tüm kapı ve pencereler pürüzsüz, emici olmayan özelliklere sahip mi, dezenfeksiyon gerektiğinde kolayca temizlenebilirler olmalıdır
 14. Proje uygun havalandırma ve/veya klima sistemi içeriyor olmalıdır
 15. Parçalama, kemikten ayırma ve paketleme için yeterli genişlikte, işlemlerin hijyenik kurallara uygun yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş oda ve/veya odalar bulunmalıdır.
 16. İşletme, paketlenmiş ve paketlenmemiş et için ayrı ayrı olmak üzere kapasitesine uygun soğutma ekipmanı, soğuk ve donmuş muhafaza odalarına sahip olmalıdır.
 17. İşletmenin ürettiği atık suları “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”nde belirtilen ve idarenin istediği deşarj standartlarını sağlamak durumundadır. Eğer işletme ilgi yönetmelikteki deşarj standartlarını sağlayamıyorsa(bölgede tesisinin atık sularını Yönetmeliğe uygun standarda arıtabilecek herhangi bir atıksu arıtma tesisi bulunmaması durumunda)işletme kendi bünyesinde atıksu arıtma tesisi kurarak deşarj standartlarını sağlamalıdır.
 18. İşletme, paket veya ambalaj materyallerinin hijyenik koşullara uygun nitelikte depolandığı ve materyali bulaştırabilecek odalarla hiç bir hava bağlantısı olmayan özellikte odalara sahip olmalıdır. 

ZORUNLU MAKİNE-EKİPMANLAR

Hayvan Refahı Kapsamında Alımı Gerekli Görülen Makine-Ekipmanlar

Halk Sağlığı, Hijyen ve Ürün Kalitesi Kapsamında Alımı Zorunlu Görülen Makine-Ekipmanlar

Kanatlı Et Kesimhanelerinde Gerekli Makine Ekipmanlar

 1. Canlı Kabul Bölümü
 2. Boğazlama Makinesi
 3. Kan/Pis Su Kanalı
 4. Yakma Fırını
 5. Kafa Kesme Makinesi
 6. Ayak Kesme Makinesi
 7. Makat Kesme Makinesi
 8. İç Organ Alma Makinesi
 9. Taşlık Makinesi
 10. Hat Yıkama Ünitesi
 11. Kursak Temizleme Makinesi
 12. Yıkama Kabini
 13. Soğuk Hava Deposu

Et Parçalama Tesislerinde Gerekli Makine Ekipmanlar

 1. Konveyör
 2. Çalışma Tezgahı
 3. Soğuk Hava Depoları

Üretimde Bulunması Teknik Olarak Zorunlu Makine Ekipman Listesi

Kanatlı Kesimhanesinde Gerekli Görülen Makine Ekipmanlar

 1. Sersemletme Makinesi ve Bayıltma Kabini
 2. Canlı Kabul Bölümü
 3. Kan/Pis Su Kanalı
 4. Kafa Kesme Makinesi
 5. Ayak Kesme Makinesi
 6. Makat Kesme Makinesi
 7. Taşlık Makinesi
 8. Yıkama Kabini
 9. Kursak Temizleme Makinesi
 10. Soğuk Hava Deposu
 11. Sıcaklık İzleme Otomasyonu

Et Parçalama Tesislerinde Gerekli Görülen Makine Ekipmanlar

 1. İşleme Konveyörü
 2. Çalışma Tezgahı

Beyaz Et İşleme Tesislerinde Gerekli Görülen Makine-Ekipmanlar

 1. Sosis Üretimi
 2. Kıyma Makinesi
 3. Kuter veya Karıştırma Makinesi veya Mikser
 4. Dolum Makinesi
 5. Fırın
 6. Sosis Soyma Makinesi
 7. Soğuk Hava Deposu

Fermente Sucuk Üretimi

 1. Kıyma Makinesi
 2. Kuter veya Karıştırma Makinesi veya Mikser
 3. Dolum Makinesi
 4. Fırın
 5. Soğuk Hava Deposu

Salam Üretimi

 1. Kıyma Makinesi
 2. Kuter veya Karıştırma Makinesi veya Mikser
 3. Dolum Makinesi
 4. Fırın 5 Soğuk Hava Deposu

Yenilenebilir Enerji Sistemleri için Gerekli Görülen Makine-Ekipmanlar

 1. İzleme Sistemleri