Close

TKDK IPARD II 8.BAŞVURU ÇAĞRI İLANI YAYINLANDI…

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERININ İŞLENMESI VE PAZARLANMASI ILE İLGILI FIZIKI VARLIKLARA YÖNELIK YATIRIMLAR

8.ÇAĞRI

103 TEDBİRİ KAPSAMINDA PLANLANABİLECEK YATIRIM KONULARI

A) Süt Ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması

 • Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisleri
 • Süt Toplama Merkezi
 • Peynir Altı Suyu İşleme Tesisleri

 

B) Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması

 • Kırmızı Et Kesimhane (Koyun-Keçi & Sığır-Manda)
 • Kırmızı Et ve Et Ürünleri İşleme Tesisi
 • Kırmızı Et Parçalama Tesisi
 • Kesimhane ve İşleme Tesisi
 • Kesimhane ve Parçalama Tesisi
 • Parçalama ve İşleme Tesisi
 • Kesimhane, Parçalama ve İşleme Tesisi

C) Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 • Kanatlı Kesimhane (Tavuk – Hindi – Kaz)
 • Kanatlı Eti İşleme Tesisi
 • Kanatlı Parçalama Tesisi
 • Kesimhane ve İşleme Tesisi
 • Kesimhane ve Parçalama Tesisi
 • Parçalama ve İşleme Tesisi
 • Kesimhane, Parçalama ve İşleme Tesisi

D) Su Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması

 • Su Ürünleri
 • Balık Yağı
 • Su Ürünleri ve Balık Yağı

E) Meyve Ve Sebzelerin İşlenmesi Ve Pazarlanması

 • Soğuk Hava Deposu
 • Meyve-Sebze Listesi
 • Paketleme
 • Soğuk Hava Deposu ve Paketleme

 NIHAI YARARLANICILAR  ve GENEL UYGUNLUK KRİTERLERİ

 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler.
 • Başvuruda bulunabilecek KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

Küçük İşletme

 • 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 25 milyon yirmi beş TL aşmayan işletmeler.

 

Orta büyüklükteki işletme

 • 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
 • Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 125 milyon TL aşmayan işletmeler.
 • Başvuru Sahibi gerçek kişi veya tüzel kişi ise (KOSGEB)’e üye olmalıdır.
 • Başvuru Sahibi Vergi Sistemine kayıtlı olmalı ; SGK ve Vergi Borcu bulunmamalıdır.
 • Baş. Sahibi veya temsile yetkili kişi 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 büyük olmamalıdır.
 • Kiralama varsa, kiralama süresi yatırım tamamlandığı (Son Ödeme yapıldığı ) süresi itibariyle en az 5 yılı kapsamalıdır. 
 • Yeni işletme kurulması, başvuru aşamasında ilde kapasite fazlasınının bulunmaması şartıyla; başvurabilir kanatlı kesimhanesi, kanatlı parçalama tesisleri (yalnızca Kastamonu, Mersin, Çankırı illerinde)
 • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması ilde kapasite fazlası yoksa başvurabilir.
 • Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir
 • Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı sorgulamaları; başvuru sahibi, yönetim kurulu ve ortak adına yapılır
 • Yatırım diğer uluslararası ve ulusal kaynaklardan sağlanan desteklerden de yararlanamaz.

SPESIFIK UYGUNLUK KRITERLERI

Başvuru sahibine ait işletmelerin toplam kapasitesi, yatırımın kapasitesi de dahil olmak üzere, yatırımın sonunda aşağıdaki sektörlerde belirtilen kapasite limitlerini aşmamalıdır. 

Başvurunun yeni işletme olması durumunda, sektörlerde belirtilen kapasite kriterlerini yatırım sonunda karşılamalıdır.

Sadece makine-ekipman alımına ve işletmenin öz tüketimi için yenilenebilir enerji yatırımlarına destek verilecektir.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

 • Süt işleyen işletme günlük en az 10 ton – kurulu işleme kapasiteye sahip olmalı
 • Süt toplama merkezleri kapasite sınırı belirlenmemiştir.
 • Peynir altı suyu işleyen işletmeler günlük en az 10 ton – en fazla 200 ton kapasitesine sahip olmalıdır.

Mevcut işletmeler destek kapsamında değildir.

ET VE ET ÜRÜNLERİ

Kırmızı Et Kesimhaneleri İçin:

 • Sadece sığır ve manda kesimi gerçekleştiriliyorsa,

Günde En Az 30 Baş  – En Fazla 500 Baş,

 • Sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa,

Günde En Az 50 Baş – En Fazla 4.000 Baş,

 • Sığır ,Manda ,Koyun Ve Keçi Karışık Kesiliyorsa hepsi için gerekli alt ve üst limitleri karşılamalıdır.

Kanatlı kesimhaneleri için: 

 • Tavuk Kesim Kapasitesi saatte en az 1.000 tavuk ve en fazla 5.000
 • Hindi veya Kaz Kapasitesi saatte en az 100 ve en fazla 1.000
 • İşletmelerin kapasite artırımı için yapacağı yatırımlar uygun değildir.
 • Yeni kanatlı kesimhaneleri sadece Kastamonu, Mersin ve Çankırı illerinde desteklenmektedir.

Et işleme için

 • En az 0,5 ton – En fazla 5 tonluk günlük kurulu işleme kapasitesi.
 • Kırmızı et ve kanatlı etinin işlenmesi konusunda, işletmelerin;
 • Kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir
 • Yeni işletmelerin kurulması

Parçalama tesisleri için: 

 • Tesislerin, en az 0,5 tonen fazla 5 tonluk toplam günlük parçalama kapasitesi olmalı.
 • Kanatlı eti parçalama tesislerinde, işletme kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir.
 • Yeni kanatlı eti parçalamada te sislerinin kurulması sadece Kastamonu, Mersin ve Çankırı illerinde desteklenmektedir.
 • Aynı anda et işleme ve/veya kesimhane ve/veya parçalama tesislerini veya üçünü birden içermesi durumunda tümünün kapasite kriterlerini taşıması gerekmektedir.
 • Et işleme söz konusu olduğunda, işletme pazarlama ve 852/2004 nolu Komisyon Tüzüğünün (AB) 2m maddesinde tanımlanan şekilde işlemeyi (ısıtma, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyon veya bunların kombinasyonunun ilk ürüne uygulanarak değiştirilmesi) gerçekleştirmelidir.

Su Ürünleri 

 • İşletme, en az 100 ton/yılen fazla 2.000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı, yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları üretim kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Yatırımlar, karada gerçekleştirilen hizmetler olmalıdır.
 • İnsan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri ile ilgili yatırımlar uygun değildir.
 • Fakat su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünlerinin (insan tüketimine yönelik olanlar) atıklarının işleme ve pazarlamaları ile ilgili yatırımlar uygundur.

Meyve ve Sebze 

 • Soğuk hava depolarının toplam kapasitesi en fazla 10.000 m3 olmalıdır.Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişilerin yaptığı başvurular için üst limit şartı aranmayacaktır.
 • İşletme, 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi” Kanunu ve bu Kanunun müteakip değişiklikleri tarafından öngörülen koşulları karşılamalıdır.
 • Üretici örgütleri (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu tarafından tanınan), 5957 sayılı Kanunda verilen tanımlara uymak zorundadırlar.
 • Yatırımlar, 1308/2013 nolu Konsey Tüzüğü, Ek I, Bölüm IX’da tanımlanan (www.tkdk.gov.tr’de yayınlanan meyve-sebze listesi), meyve ve sebzelerin depolanması, tasnif edilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi hükümleri ile uyumlu olmalıdır.

DESTEK ORANI:

Süt (Peynir Altı Suyu Dâhil)

Et Sektörleri İçin

En Az 30.000 Avro – En Fazla 3.000.000 Avro,

Süt toplama merkezleri için

       En az 30.000 Avro – en fazla 1.000.000 Avro

Meyve ve sebze sektörü için

en az 30.000 Avro –  en fazla 1.250.000 Avro,

Su ürünleri sektörü için

en az 30.000 Avro ve en fazla 1.500.000 Avro.  

DESTEK ORANLARI

Yararlanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla;

 • Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişiler için bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini kamu katkısı, diğer %50’sini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle,uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.
 • Gerçek kişiler ve Tüzel kişilikler için ise bildirilen uygun harcama tutarının %40’ını kamu katkısı, %60’ını ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır.Uygun harcamaların %40 kısım için destek sağlanmaktadır.
 • Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için geçerlidir.

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ KİMLERDİR

 • Üretici örgütlerinin ve üretici örgütünün hâkim ortak olduğu tüzel kişiliğin yukarıda belirtilmiş olan yardım oranını (%50) ve bölüm 8.2.2’de belirtilen IPARD Programı sıralama kriterinden puan (25 puan) alabilmeleri için:
 • 1163, 1581 ve 4572 Sayılı Kanunlara göre kurulmuş kooperatifler ile 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin kendilerinin veya hâkim ortağı oldukları tüzel kişilerin, ooperatifin/yetiştirici birliğinin ana sözleşmesinde belirtilmiş çalışma konularında yer alan ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili IPARD sektörlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • 5200 Sayılı Kanuna göre kurulan tarımsal üretici birliklerinin hâkim ortağı oldukları tüzel kişilerin, tarımsal üretici birliğinin kuruluş tüzüğünde belirtilen ve birliğin isminde yer alan ürünün üretimi, işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili IPARD sektörlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

TAKSİT SAYISI

Uygun harcamaların toplam değeri:

 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlarda ödeme tek taksit halinde
 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL – 2.500.000 TL olduğu yatırımlarda ödeme en fazla iki taksit
 • Uygun harcamaların toplam değerinin 2.500.000 TL olduğu yatırımlarda ödeme en fazla üç taksitle yapılır

DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK MAKSİMUM PROJE SAYISI

 • Başvuru sahibi IPARD 2014-2020 uygulama dönemi içerisinde en fazla 4 (dört) uygun yatırımı için destek alabilir.
 • Başvuru sahibi, aynı başvuru çağrı döneminde 1’den (bir) fazla proje başvurusu yapamaz.
 • Başvuru sahibi, ancak bir yatırımı sona erdiğinde (son ödemeden sonra) IPARD desteğine yeniden başvurabilir.
 • Eğer 4 (dört) proje de aynı tedbir kapsamında hazırlanacaksa, bu 4 (dört) projenin uygun harcamaları toplamı o tedbir için belirlenmiş olan üst sınırı geçemez. (3.000.000 Avro ) 

PROJE İLE İLGİLİ YASAK HÜKÜMLER

 • Başvuru yapan bir tüzel kişilikte başvuru formunda belirtilen temsil ve ilzama yetkili olan bir kişinin kendisi, %25’ten fazla hissedarı olduğu tüzel kişilik veya temsil ve ilzama yetkili olduğu başka bir tüzel kişilik tarafından başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili tüm başvurular reddedilecektir
 • Tüzel kişi başvurularında, başvuru sahiplerinin ortaklık yapıları incelenecek ve % 25’ten fazla hissesi olan ortakların da ayrıca IPARD destekleri için başvuru yapmış olması durumunda ilgili tüm başvurular reddedilecektir.
 • Gerçek kişi olarak başvuran başvuru sahiplerinin IPARD destekleri için başvuru yapan başka bir tüzel kişilikte %25 den fazla hissesi varsa hem gerçek kişi hem de hissedarı olduğu tüzel kişiliğin başvuruları reddedilecektir.
 • Farklı tüzel/gerçek kişilerce hazırlanmış olsa dahi aynı yatırım alanlarında birbirleri ile ortak ekonomik ilişkileri bulunan veya birbirlerini tamamlayan projelerin tespit edilmesi durumunda ilgili tüm başvurular reddedilecektir.
 • Farklı tüzel/gerçek kişiler tarafından aynı veya farklı yatırım alanlarında kurulan işletmelerin başvuru aşamasında birbirleriyle ortak ekonomik ilişkileri tespit edilmemiş olsa dahi, projelerin uygulama veya uygulama sonrası dönemde fiziki 

DESTEKLENEN UYGUN HARCAMA KALEMLERİ NELERDİR

 • MAKİNA EKİPMAN ALIMLARI
 • ÖZ TÜKETİM İÇİN GEREKLİ YENİLEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI                                                                                  Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında şebekeye bağlı olmayan (off-grid) sistemler desteklenmemektedir. 
 • DANIŞMANLIK HİZMETLERİ- MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ
 • Hizmet Alımları Gideri Max Uygun Harcama Kaleminin %12 Kadar Olabilir
 • Uygun Harcama Kaleminin % 4’ü ve 6.000 Euro ( 240 TL ) Geçmeyen İŞ PLANI hazırlığı(teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil) 
 • GÖRÜNÜRLÜK HARCAMALARI
 • uygun harcama tutarının en fazla %1 oranında görünürlük gideri ayrılabilir
 • İNŞAAT İŞLERİ HARCAMALARI ( 8 Çağrı İçin Kaldırılmıştır Desteklenmemektedir. Yatırımcı Kendi Öz kaynaklarından karşılamak kaydı ile projeye başvuru yapılabilir.)

SEKTÖRLERE ÖZEL UYGUN HARCAMALAR

Süt sektörü 

 • Süt toplama merkezlerinin ve süt işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi, (peynir altı suyu işleyen işletmeler hariç)
 • Yeni süt toplama merkezlerinin, süt işleyen işletmelerin ve peynir altı suyu işleyen işletmelerin inşası,
 • Süt ve süt ürünlerinin homojenizasyonu , pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar,
 • Düşük kaliteli ve iyi kaliteli süt arasındaki ayrımı yapabilmek için test ekipmanları,
 • Peynir altı suyu ve ürünlerinin test edilmesi için laboratuvar ekipmanları,
 • Peynir altı suyunun pastörizasyonu, konsantrasyonu, demineralizasyonu, laktozun ayrılması, peynir altı suyu ve ürünlerinin kurutulması, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar,
 • Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması için yatırımlar,
 • Soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı.

Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Sektörü

 • Kırmızı et kesimhaneleri ve parçalama tesislerinin inşası, modernizasyonu ve/ veya genişletilmesi,
 • Yeni kırmızı et kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin inşası,
 • Kanatlı kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin ve ayrıca et işleyen işletmelerin modernizasyonu,
 • Yeni kanatlı kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin inşası,
 • Ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileştirilmesi için laboratuvarlar ve ekipman,
 • Hayvan refahı ile uyumlu koşullarda büyükbaş ve koyun/keçi kesimi için yatırım,
 • Soğuk hava deposu ekipmanı,
 • İşleme tesisi içinde karkas ve etin izlenebilirliğinin gerçekleştirilmesi için yazılım ve izleme sistemi,
 • İşleme ve/veya parçalama tesisleri için soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı.

Meyve ve Sebze Sektörü

 • Temizleme, sınıflandırma, tasnif ve paketleme hatları,
 • Markalama ve izlenebilirlik sistemleri,
 • Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme hatları,
 • Kurutma makine, ekipman ve paketleme hatları,
 • Ön soğutma ve soğutma ünitelerinin ve soğuk hava depolarının inşası ve/ veya modernizasyonu, kurutma, temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme üniteleri,
 • Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme üniteleri,
 • Hammadde ve paketleme için depolar,
 • Ürün taşıma ekipmanları,
 • Meyve ve sebzelerin (Konsey Tüzüğü No.1308/2013 Ek I, Bölüm IX: Meyve ve sebzeler listesi.) dondurulması ve kurutulması için makine ve ekipman satın alınması,
 • Sert kabuklu meyvelerin (Konsey Tüzüğü No.1308/2013 Ek I, Bölüm IX: Meyve ve sebzeler listesi.) kurutulması için makine ve ekipman satın alınması,
 • Soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı.

Su Ürünleri Sektörü

 • Kültür balıkçılığı ve su ürünleri işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,
 • Su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri işleyen yeni işletmelerin kurulması,
 • Su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için makine ve ekipman,
 • İnsan sağlığı, çalışma koşulları, çevrenin korunması ve atık yönetimi ile ilgili Topluluk standartlarına ulaşmaya yönelik ekipman ve tesisler,
 • Soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı